Polskie
Towarzystwo
Biochemiczne

Członek Założyciel FEBS

Acta Biochimica Polonica
Vol. 61 No. 1/2014

Postępy Biochemii Vol. 60 nr 1/2014

Listy Do Członków PTBioch - List 111

FEBS News Letter 1/2014