logo PTBIOCH

logo FEBS

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o.
za najlepszą pracę doktorską z biochemii
im. Witolda Drabikowskiego

Przyznawana od roku 2006

1. Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firma Merck Sp. z o.o. ustanawiają doroczną nagrodę za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej. Nagroda nosi imię Witolda Drabikowskiego.

2. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii".

3. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Nagrody, powołanej przez Zarząd Główny lub jego Prezydium.

4. Nowo ukonstytuowany Zarząd Główny powołuje na okres czterech lat komisję, której zadaniem jest ocena prac doktorskich, kandydujących do Nagrody im. Witolda Drabikowskiego. Komisja składa się z co najmniej pięciu osób (łącznie z Przewodniczącym). Członkowie Komisji są powoływani na wniosek Przewodniczącego.

5. Nagrodę przyznaje się za pracę doktorską, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową lub radę wydziału nastąpiło w roku poprzednim.

6. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

7. Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną do 1 marca każdego roku na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej (PTBioch.), ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8. Zgłoszenie winno zawierać

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego.

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF

c) kopie recenzji w formacie WORD lub PDF.

9. Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia, a jej uroczyste wręczenie przez Prezesa Towarzystwa i przedstawiciela firmy Merck na najbliższym zjeździe Towarzystwa.

10. Patronat medialny nad konkursem sprawuje redakcja kwartalnika "Postępy Biochemii".


Regulamin w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 1 grudnia 2010 r.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Skład Komisji:

 

Przewodnicząca:        - Prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii
                                    Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu    
 
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Telefon: (61) 829 58 81
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Członkowie Komisji:     - Prof. dr hab. Jan Barciszewski (Poznań)
                                     - Prof. dr hab. Wanda Krajewska (Łódź)
                                     - Prof. dr hab. Barbara Lipińska (Gdańsk)
                                     - Prof. dr hab. Mariola Rybczyńska (Poznań)
                                     - Prof. dr hab. Aleksander Sikorski (Wrocław)
                                     - Prof. dr hab. Barbara Zabłocka (Warszawa)

 
  Laureatką bieżącej edycji konkursu jest:
 
 
 

dr Paulina Wigner

Tytuł rozprawy:

"Rola stresu oksydacyjnego i niracyjnego

oraz szlaku katabolitów tryptofanu w patogenezie depresji"

 Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Śliwiński

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Komisja przyznała dwa równorzędne wyróżnienia:

 

 Dla

dr Anny Kortys

Tytuł rozprawy:

"Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka"

Promotor: dr hab. Roman Szczęsny

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

Dla

dr Karoliny Pierzynowskiej

Tytuł rozprawy:

"Indukcja autofagi jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

 


 
Laureaci z poprzednich lat:
 
 
2020
 •  dr Roman Maślanka - Tytuł rozprawy: "Wpływ glukozy i jej metabolizmu na stan fizjologiczny, potencjał reprodukcyjny i długość życia komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae", Promotor: Dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, Zakład Biochemii i Biologii Komórki w Katedrze BiologiiUniwersytetu Rzeszowskiego.
2019
 •  dr Łukasz Bujnowicz - Tytuł rozprawy: "Semichinon sprzężony z klastrem żelazowo - siarkowy jako nowy element w mechanizmie działania i regulacji białek z rodziny cytochromów bc", Promotor: Prof. dr hab. Artur Osyczka,  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego
2018
 • dr Barbara Kudryb-Zając - Tytuł rozprawy: "Zewnątrzkomórkowe przemiany nukleidów w stenozie aortalnej i miażdżycy naczyń", Promotor: Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński, Katedra i Zakład Biochemii Gdańskiego
 
2017
 • Radosław Kaczmarek - Tytuł rozprawy: "Badanie przyczyn zmian swoistości ludzkiej,  α1,4 –galaktozylotransferazy (syntazy Gb3/CD77) , Promotor: Prof. dr hab. Marcin Czerwiński Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu

 

2016
 • Lidia Wróbel- Tytuł rozprawy: "Mitochondrialne i komórkowe konsekwencje zaburzeń w transporcie białek mitochondrialnych", Promotor: Prof. dr hab. IIMBC Agnieszka Chacińska
2015
 • Łukasz Sadowski - Tytuł rozprawy: "Rola endocytozy w przekazywaniu sygnału czynnika wzrostu", Promotor: Prof. MIBMiK, dr hab. Marta Miączyńska
 
2014
 • Monika Kusio - Tytuł rozprawy: "Pożyciowe szlaki sygnałowe aktywowane przez onkogen BCR-ABL w komórkach przewleklej białaczki szpikowej; rola ścieżki sygnałowej PERK-elF2a oraz acetylacji białka p53.", Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora IBD
2013
 • Małgorzata Śliwińska - Tytuł rozprawy: "Strukturalna dynamika izoform tropomiozyny jako mechanizm regulacji funkcji filamentu aktynowego.", Promotor: dr hab. Joanna Moraczewska, profesor UKW
 
2012
 • dr Renata Szymańska  - Tytuł rozprawy: "Funkcja chloroplastowych lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres",  Promotor: prof. dr hab. Jerzego Kruka

2011

 • dr Elżbieta Purta Tytuł rozprawy: "Identyfikacja i charakterystyka nowych enzymów modyfikujących RNA" Promotor: prof. dr hab. Janusz Bujnicki

2010

 • Roman Józef Szczęsny

Tytuł rozprawy: "Badanie funkcji ludzkiej helikazy hSuv3p"

Promotor:

 • prof. dr hab. Ewa Bartnik

2009

 • Katarzyna Kubiak

Tytuł rozprawy: „Modulacja zdolności krótkich interferujących RNA do wyciszania

ekspresji genów”

Promotor:

 • prof. dr hab. Barbara Nawrot

 

2008

  • Aleksandra Ellert-Miklaszewska

 

   Tytuł rozprawy:

"Molekularne mechanizmy proapoptotycznego działania kannabinoidów na komórki glejaków"

   Promotor: • Prof.Liliana Konarska

 

2007

  • Anna Wójtowicz-Krawiec

 

   Tytuł rozprawy:

"Biotechnologiczne zastosowania proteaz odcinających ubikwitynę"

   Promotor: • Prof.Andrzej Plucienniczak z Instytutu Biotechnologicznego i Antybiotyków2006

  • Małgorzata Rzychoń

 

   Tytuł rozprawy:

"Stafostatyna B: Nowy typ inhibitora proteinaz cysteinowych"

   Promotorzy:  • Prof. Adam Dubin (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

 • Dr Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)

 

 


 

 

Tytuł rozprawy: Badanie funkcji ludzkiej helikazy hSuv3p

Promotor: prof. dr hab. Ewa Bartnik

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA TOWARZYSTWA

FEBS Education Seasonal Webinar

FEBS Education Seasonal Webinar

FEBS Education Committee is inviting you to a scheduled FEBS Education Seasonal Webinar. Please note the attached program for FEBS Education Committee Autumn Webinar which will take place on Dec 2, 2021 / Thursday / 16:00-17:00 CET...

więcej więcej