logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Z żalem informujemy, że 30 kwietnia br. zmarł prof. dr hab. Mariusz Maciej Ojcomił Żydowo, sCzłonek Honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, student z indeksem nr 1 i absolwent Akademii Lekarskiej w Gdańsku (ALG), emerytowany kierownik Katedry i Zakładu Biochemii GUMed (kiedyś AMG), pierwszy, wybrany w demokratycznych wyborach, rektor AMG w latach 1981-1982, doktor honoris causa AMG, członek Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), przewodniczący oddziału gdańskiego PTBioch (1962-1968), wiceprzewodniczący Komisji Biochemii i Biofizyki PAN (1976-1980), członek Komisji Nauk Fizjologicznych PAN, laureat Nagrody Naukowej im. Heweliusza z 1998 r., wyróżniony Medalem Księcia Mściwoja II, uhonorowany tytułem Medicus Nobilis.

Prof. Mariusz Żydowo urodził się 2 lipca 1925 r. w Kutnie. Studiował na Wydziale Lekarskim ALG i na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej (1953 r.). Odbył staż naukowy na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Cambridge (1958-1959). W latach 1948-1960 pracował w macierzystej uczelni jako asystent i adiunkt. W 1951 r. uzyskał stopień doktora medycyny. W 1960 r. objął stanowisko docenta, w latach 1962-1965 pełnił funkcję kierownika Zakładu Chemii Biologicznej (dzisiaj Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej) Wydziału Farmaceutycznego, a od 1966 r. kierownika Zakładu Biochemii (obecnie Katedra i Zakład Biochemii) Wydziału Lekarskiego GUMed. W 1966 r. został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1978 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Był pełnomocnikiem Rektora AMG do spraw budowy „Zakładów Teoretycznych” (Collegium Biomedicum) AMG i wyposażenia ich w nowoczesny sprzęt i aparaturę.

Pełnił funkcje przewodniczącego gdańskiego oddziału PTBioch. (1962-1968) i wiceprzewodniczącego Komisji Biochemii i Biofizyki PAN (1976-1980). Od 1959 r. należał do Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a od 1980 r. do Komisji Nauk Fizjologicznych PAN. Działał aktywnie w PAU, był pomysłodawcą i organizatorem I konferencji dydaktycznej kierowników katedr biochemii wydziałów lekarskich, pierwszym przewodniczącym Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, należał do komitetu redakcyjnego "Acta Biochimica Polonica".

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora dotyczyły badań nad właściwościami deaminazy AMP u zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych od temperatury. Badał również molekularne mechanizmy powstawania doświadczalnej martwicy mięśnia sercowego. Profesor Mariusz Żydowo był autorem licznych prac naukowych, promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich oraz opiekunem wielu prac habilitacyjnych. Jego uczniowie z tytułem profesora pracują w różnych placówkach naukowych nie tylko Gdańska.

Za swoją aktywną działalność naukową, badawczą był uhonorowany odznaczeniami, wyróżnieniami i nagrodami:

  • Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (1995)
  • Członkostwem honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (1992)
  • Doktoratem honoris causa Akademii Medycznej w Gdańsku (1995)
  • Nagrodą Naukową im. Jana Heweliusza (1998)
  • Medalem Księcia Mściwoja II (2000)
  • Godnością „Medicus Nobilis” (2011 r.)

Był także laureatem wielu nagród PAN i Ministra Zdrowia.

Bliskim śp. Profesora, Współpracownikom, Uczniom słowa głębokiego współczucia i żalu przekazuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Wydarzenie w Oddziale Poznańskim

W ramach programu "Nowe Horyzonty Przyrodnicze" 25 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbył się wykład kolejnego prelegenta Pana Prof. Jerzego Żołądzia. Zgodnie z przyjętym zwyczajem zamieszczamy notatkę oraz zdjęcia z wykładu.

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Zmiana siedziby Biura Zarządu Głównego PTBioch.

Szanowni Państwo, zawiadamiamy, że od dnia 1 czerwca 2019, Biuro Zarządu Głównego PTBioch. mieści się w lokalu nr 6, I piętro w dawnej części hotelowej Instytutu Biologii Doświadczalnej (południowa strona budynku zwierzętarni). Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian.  

więcej więcej