logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Prof. zw. dr. hab. Jerzy Chmielowski odszedł w dniu 28 maja br., w wieku 91 lat. Środowisko naukowe, zwłaszcza biochemiczne poniosło niepowetowaną stratę; zabrakło kreatywnego, pełnego inwencji, oryginalnego, etycznego badacza w zakresie biochemii drobnoustrojów i biotechnologii środowiska.

Prof. Jerzy Chmielowski urodził się w Bóbrce koło Lwowa. Studia chemiczne rozpoczął w Politechnice Lwowskiej w roku 1944. W czasie okupacji, w latach 1942-1944 pracował jako asystent techniczny w bakteriologicznym Instytucie Badawczym Prof. Rudolfa Weigla we Lwowie. Wiele lat później, wspólne z profesorami ukraińskimi działał na rzecz upamiętnienia prac Prof. Rudolfa Weigla, twórcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Przerwane studia chemiczne kontynuował w Politechnice Śląskiej, gdzie podjął działalność naukową, osiągając stopień doktora i doktora habilitowanego. W latach 1948-49 odbył studia uzupełniające z zakresu analizy polarograficznej w Laboratotorium Polarograficznym Zakładu Chemii Fizycznej kierowanym przez prof. Jaroslava Heyrovsky'ego w Uniwersytecie Karola w Pradze. W roku 1969 został powołany na organizatora Zakładu (później przekształcony w Katedrę) w tworzonym od podstaw Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Kierował Zakładem Biochemii UŚ przez 25 lat. Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego uzyskał w latach 1975 i 1988.

Prof. Jerzy Chmielowski był doskonałym, sprawnym organizatorem; pełnił w Uczelni odpowiedzialne funkcje kierownicze. W latach 1971–1973 był dyrektorem Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, dwa lata później kierował Instytutem Biochemii i Mikrobiologii, przez kolejne trzy lata (1975–1978) był dyrektorem Instytutu Biologii Molekularnej, a w okresie 1979–1981 kierował Instytutem Ekologii Rejonów Wielkoprzemysłowych. 

Działalność naukowa Prof. Chmielowskiego dotyczyła biochemicznych podstaw biologii i biotechnologii środowiska. Problematyka ta stanowiła podłoże programu naukowego jednostki, którą kierował. Badania prowadzone przez Profesora i Jego zespół dotyczyły głównie biochemii drobnoustrojów, i umożliwiły określenie procesu rozkładu fenoli, cyjanków oraz innych ksenobiotyków stwarzając podstawę do zaprojektowania i eksploatacji biologicznych oczyszczalni w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, Zakładach Chemicznych w Oświęcimie oraz w kilku hutach surowcowych. Zainteresowania Profesora w późniejszym okresie przekształciły się w badania wyjaśniające mechanizmy akumulacji metali ciężkich, w tym nuklidów oraz metaloidów (selen, german) w drobnoustrojach. Dały one podstawę do opracowania, zaakceptowanego w literaturze, modelu niespecyficznego transportu metali do komórek bakteryjnych. Badania dotyczące powszechności modelu w świecie mikroorganizmów były kontynuowane przez prof. Chmielowskiego podczas stażu, jako profesora wizytującego na uniwersytecie w Berkeley, w pracowni prof. Nielands’a. Od roku 1979 pozostawał w stałym kontakcie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu w Stirling.

Rezultaty ponad 50-letniej aktywnej pracy naukowej Profesora zawierają się w paru setkach prac doświadczalnych, artykułach publikowanych w czasopismach o zasięgu światowym, raportach dla przemysłu. Prace te uwidaczniają szerokie zainteresowania Profesora w podejmowaniu problemów o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie łączył funkcje badacza i nauczyciela – wychowawcy. Jako pedagog młodzieży wypromował wiele dziesiątków magistrów, doktorów, kilku doktorów habilitowanych; szereg z nich jest obecnie dojrzałymi naukowcami z tytułem profesora; dla nich pozostanie wzorem i Mistrzem.

Prof. Chmielowski należał do krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Jego działalność w Polskim Towarzystwie Biochemicznym sięga okresu wyodrębniania się biochemików z Polskiego Towarzystwa fizjologicznego. Należał do członków założycieli Śląskiego Oddziału PTBioch, którym kierował dwukrotnie. Działał bardzo aktywnie w Zarządzie Głównym PTBioch. Współorganizował krajowy IX i XXXII zjazd członków Towarzystwa, w bardzo trudnym dla kraju ekonomicznym czasie sam organizował XXII zjazd w Katowicach. Zawsze podczas naukowych zjazdów na Śląsku w programie obrad były wpisane sympozja przygotowane przez Profesora i z Jego aktywnym udziałem: Problemy biochemiczne biologii i medycyny środowiskowej oraz Biotechnologia. Za zasługi dla polskiej biochemii i dla Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Jerzemu Chmielowskiemu w roku 1998 została nadana godność Członka Honorowego PTBioch. Jest to wyraz najwyższego uznania naszego stowarzyszenia dla pracy twórczej i organizacyjnej członka PTBioch.

Odszedł wybitny uczony, specjalista w zakresie biochemii drobnoustrojów i biotechnologii środowiska, autor licznych dzieł naukowych, uhonorowany za działalność i dokonania naukowo-dydaktyczne odznaczeniami państwowymi i nagrodami. Jako kombatant II Armii Ludowego Wojska Polskiego otrzymał Medal za "Udział w walkach o Berlin" (1973), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1975) oraz Odznakę Grunwaldzką (1975).

Nie ma Go już z nami, ale był z tą swoją mądrością, przenikliwym umysłem, porywający inicjatywami! I ta wartość dla wielu z nas jest wartością najwyższą. Pozostaje w naszej pamięci Człowiek mądry, o wielkim i szlachetnym sercu, znakomity Przyjaciel.

Słowa najwyższego współczucia Zarząd Główny i społeczność biochemiczna skupiona w Polskim Towarzystwie Biochemicznym kierują do Najbliższych Nieobecnego, do Władz Uniwersytetu Śląskiego, do Jego Współpracowników i Uczniów.

Cześć Jego pamięci!

II Międzynarodowa Konferencja „Ekologia Człowieka” zostanie zrealizowana w dniach 9- 10 czerwca 2016r. w Szczecinie jako kontynuacja zorganizowanej w Łodzi przed dwoma laty konferencji o tej tematyce. Organizatorzy zachęcają do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych problematyką oddziaływania środowiska na rozwój i proces starzenia się człowieka, na jego zdrowie i sprawność intelektualną oraz przebieg chorób.

Zapowiadana obecnie Konferencja odbędzie się na terenie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT we Szczecinie, ul. Słowackiego 17.

http://ekoczlowiek.zut.edu.pl

IX Wykład Ekspercki Absolwent VIP wygłosi 25 kwietnia dr Tomasz Orłowski –  Ambasador RP w Republice Włoskiej.- p.t. Rola dyplomacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku.

Wykładowca jest absolwentem kierunku archeologia Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył także studia doktorskie DEA w zakresie cywilizacji średniowiecznej na Uniwersytecie Poitiers. Od lat 90. XX w. jest aktywny w polskiej dyplomacji; za zasługi położone w tej sferze nagrodzony został licznymi prestiżowymi oznaczeniami polskimi i europejskimi.

Uniwersytet Łódzki w ramach projektu Absolwent VIP pragnie nawiązać współpracę ze znanymi osobistościami ze świata nauki, sztuki, polityki i biznesu, absolwentami UŁ Uczelnia poprzez dedykowane inicjatywy oraz wydarzenia pragnie zachęcić je do udziału w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju UŁ. Jednym z takich wydarzeń są Wykłady Eksperckie, podczas których podejmowane są tematy oraz dyskusje związane m.in. z rozwojem Uczelni w kontekście zmian gospodarczych i geopolitycznych na świecie. Dotychczas odbyły się  Wykłady Eksperckie m.in. Jarosława Kroca – Prezesa Accenture w Polsce, Konrada Pokutyckiego – Prezesa Zarządu BSH czy Jerzego Czubaka – członka kierownictwa Amcor Ltd., Dyrektora Operacyjnego Amcor Tobacco Packaging.

Konkurs na 3-letnie środowiskowe studia doktoranckie w dziedzinach: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze ogłasza z dniem 31 marca 2016 roku Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę-Bezpieczna Żywność” (1.09.2016-31.08.2019) w ramach dyscyplin: zootechnika oraz technologia żywności i żywienia.

Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (szeroko pojęte nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz trzymiesięczne staże w ośrodkach krajowych i miesięczny naukowy staż zagraniczny.

Studia będą odbywały się równolegle w pięciu ośrodkach Partnerów Konsorcjum.

Szczegóły rekrutacji, obejmujące: listę realizowanych projektów, warunki i tryb rekrutacji, wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz termin zakończenia naboru znajdują się w zakładkach partnerów Konsorcjum: WMW UWM, WMW SGGW, PIW-PIB, IRZiBŻ PAN, IGHZ PAN.


Konkurs stypendialny, edycja 2016, organizowany jest we współpracy z UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla badaczek. Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja utalentowanych kobiet-naukowców, prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu. 

O stypendia ubiegać się mogą kandydatki – w wieku do 35 lat dla doktorantek, i do 45 lat dla habilitantek, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Uczestniczki Konkursu ubiegają się o trzy roczne stypendia po 30.000 zł każde (dla doktorantek), i dwa roczne stypendia po 35.000 zł każde (dla habilitantek). Stypendia wypłacane są w 12 comiesięcznych ratach.

Od 2016 roku do grona wyróżnionych dołączą także studentki. Nowa kategoria ma na celu zachęcenie młodych kobiet już na etapie studiów do podejmowania prac badawczych i kontynuowania ich na dalszych etapach edukacji, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki.

Termin zgłoszeń: 31 maja 2016 r.
Fundatorem jest UNESCO/L’ORÉAL.

Więcej informacji o programie na stronie www.lorealdlakobietinauki.pl oraz na stronie wydarzenia na FB https://www.facebook.com/events/489975114529403/

banner strona

febs 2019

2018AdvCourseZ ŻYCIA ODDZIAŁÓW

XXII GLIWICE SCIENTIFIC MEETINGS

  XXII Gliwickie Spotkania Naukowe już niedługo, w dniach 16 - 17 listopada 2018 r. Cykliczne wydarzenie naukowe umieszczane od lat w dorocznym, nie tylko polskim kalendarzu konferencyjnych spotkań ma szczegółowy program i znamienitych wykładowców; link poniżej!...

więcej więcej