logo PTBIOCH

logo FEBS

Regulamin członka honorowego
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
uchwalony dnia 19 kwietnia 2024 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego

Na podstawie zasadach ujętych w statucie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch) ustala się, co następuje:

 1. Postanowienia ogólne
  1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być każda osoba, której wybór był zgodny ze Statutem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w rozdziale III Statutu.
  2. Członkostwo honorowe jest potwierdzone Dyplomem, którego wręczenie następuje na posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch lub w czasie innej uroczystości ogłoszonej przez Prezydium ZG PTBioch.
 2. Prawa członków honorowych
  1. Członkowie honorowi Towarzystwa, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymują bezpłatną prenumeratę pisma Postępy Biochemii.
  2. Członkowie Honorowi Towarzystwa, zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zapraszani na Zjazdy Towarzystwa.
  3. Zaproszenie obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na Zjazd oraz koszty zakwaterowanie i dojazdu, które są pokrywane przez organizatorów Zjazdu.
  4. Ewentualny udział członków honorowych zagranicznych w Zjazdach krajowych każdorazowo reguluje Prezydium ZG PTBioch.
 3. Postanowienia końcowe
  1. O zmianach dokonanych w niniejszym regulaminie Towarzystwo każdorazowo powiadomi na piśmie Członków Honorowych.
  2. Ustalenia regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej