logo PTBIOCH

logo FEBS

Życiorys J. Opieńskiej-Blauth
Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN

 
stypendiów im. Janiny Opieńskiej-Blauth
dla studentów uczestniczących w  Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
 
 
§ 1
Celem stypendiów jest umożliwienie wyróżniającym się studentom studiów magisterskich i licencjackich lub równorzędnych (np. lekarskich) czynnego udziału w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 
§ 2
Stypendium obejmuje pokrycie kosztów przejazdu i zakwaterowania w domu akademickim (lub równorzędnego cenowo) w czasie trwania Zjazdu oraz zwolnienie z wpisowego. Studenci z ośrodka, w którym odbywa się Zjazd, otrzymują tylko zwolnienie z wpisowego, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy są zmuszeni płacić za zakwaterowanie w czasie trwania Zjazdu, mogą wystąpić o pokrycie również tych kosztów.
 
§ 3
 
O stypendia może ubiegać się student zamierzający przedstawić na Zjeździe doniesienie, którego jest pierwszym autorem i które sam zamierza prezentować. Współautorstwo innych osób, w tym profesorów i doktorów habilitowanych jest dopuszczalne. Uzyskanie stypendium nie wyklucza uczestnictwa autora w konkursie o nagrodę im. Mozołowskiego.
 
 
§ 4
 
Zarząd Główny Towarzystwa każdorazowo określa maksymalną liczbę stypendiów, które mogą być przyznane w danym roku oraz powołuje Komisję Stypendialną i jej Przewodniczącego, łącznie co najmniej 5 osób.
 
 
§ 5
 
Zarząd Główny, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym Zjazdu, wyznacza termin składania podań o stypendia oraz podaje go do wiadomości na stronie informacyjnej Zjazdu wraz z adresem (pocztowym i elektronicznym) Przewodniczącego, na który podania winny być przesyłane.
 
 
§ 6
 
Studenci ubiegający się o stypendia przesyłają:
 1. podanie zawierające oświadczenie, iż nie mogą uzyskać pokrycia kosztów uczestnictwa w Zjeździe z innych źródeł,
 2. streszczenie doniesienia,
 3. opinię/poparcie opiekuna naukowego,
 4. ewentualne inne materiały popierające, np. opinię koła naukowego.
Podanie i wszystkie załączniki winny być przesłane zarówno w formie drukowanej (opatrzone oryginalnymi podpisami), jak i elektronicznej.
 
 
§ 7
 
O przyznaniu stypendium (lub nie przyznaniu) Komisja Stypendialna powiadamia zainteresowanych w czasie umożliwiającym pozytywnie zakwalifikowanym wysłanie swego zgłoszenia udziału w Zjeździe i streszczenia doniesienia w wyznaczonym przez Organizatorów terminie.
 
 
§ 8
 
Koszty przejazdów i zakwaterowania stypendystów pokrywa Zarząd Główny. Komitet Organizacyjny Zjazdu obciąża Zarząd Główny poniesionymi w związku z tym wydatkami. Natomiast koszty zwolnienia z wpisowego „obciążają” Komitet Organizacyjny.
 
 
§ 9
 
Stypendium winno mieć charakter prestiżowy. Nazwiska studentów-stypendystów lub/i ich prezentacje winny być odpowiednio oznakowane w materiałach zjazdowych, a stypendyści mogą otrzymać odpowiednie zaświadczenia/dyplomy.
 
 
§ 10
 
Stypendium można otrzymać tylko raz.

 
§ 11
 
Komisja Stypendialna winna pozytywnie kwalifikować tylko doniesienia wartościowe, nawet gdyby nie wszystkie przyznane na dany rok stypendia miały być wykorzystane. Niewykorzystany fundusz stypendialny przechodzi na następne lata.

 
§ 12
 
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej powołuje Zarząd Główny na wniosek Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, najpóźniej na rok przed rozpoczęciem Zjazdu. Członków Komisji powołuje Przewodniczący po akceptacji kandydatur przez członków Komitetu Naukowego Zjazdu, niezwłocznie po ukonstytuowaniu tego ostatniego.
 
 
Regulamin niniejszy został przyjęty na zebraniu Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 02.04.2009
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016

 
 
Życiorys Janiny Opieńskiej-Blauth

 

 
Profesor Janina Opieńska-Blauth (1895-1987)

 

Profesor Janina Opieńska-Blauth urodziła się w Żółkwi pod Lwowem w roku 1895. W wieku 19 lat rozpoczęła studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będąc na IV roku studiów podjęła pracę na stanowisku asystentki pod kierunkiem profesora Stanisława Bądzyńskiego – początkowo w Zakładzie Chemii Lekarskiej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie w Katedrze Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora filozofii w zakresie chemii uzyskała w 1923 r. Po zawarciu związku małżeńskiego przeniosła się do Torunia, gdzie przez rok nauczała chemii w tamtejszym gimnazjum. W 1924 r. podjęła pracę w Zakładzie Leków Państwowego Zakładzie Higieny w Warszawie, prowadząc badania nad zastosowaniem niektórych metod chemicznych w medycynie sądowej. Wkrótce potem przeszła do Zakładu Biochemii tegoż Instytutu i rozpoczęła badania nad hormonem przytarczyc, koncentrując się nad metodami izolowania, oczyszczania i określania aktywności tego hormonu.

Po wybuchu II wojny światowej dr Opieńska-Blauth znalazła się we Lwowie, gdzie podjęła pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza pod kierunkiem prof. Jakuba Parnasa. Po zajęciu Lwowa przez wojska niemieckie w 1942 r. powstała tam namiastka studiów medycznych, w których dr Opieńska-Blauth uczestniczyła nauczając chemii fizjologicznej. Wkrótce jednak przeniosła się do Warszawy podejmując pracę w prywatnej firmie analiz. Wraz ze wszystkimi mieszkańcami stolicy uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafiła do obozu w Pruszkowie.
W 1944 r. przybyła do Lublina i od roku 1945 zaangażowała się w organizację Wydziału Lekarskiego w nowo utworzonym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, tworząc od podstaw Zakład Chemii Fizjologicznej. W 1947 r. habilitowała się i uzyskała stanowisko docenta na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a w 1948 r. tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Podstawą habilitacji były przedwojenne badania nad hormonem przytarczyc. Nominację i stanowisko profesora zwyczajnego przyznano Jej w roku 1956.
Równolegle z organizacją nowej placówki naukowo-dydaktycznej, jakim był Zakład Chemii Fizjologicznej, prof. Janina Opieńska-Blauth prowadziła intensywne badania naukowe, między innymi nad metabolizmem węglowodanowym E.coli w syntetycznych hodowlach (wykrycie bezfosforowego metabolitu przemiany glukozy zostało opublikowane w „Nature”). Prace metaboliczne wymagały stosowania czułych rozdzielczych metod analitycznych, w związku z czym Profesor zainteresowała się metodami chromatografii bibułowej. Ukoronowaniem badań w tym kierunku było wydanie pod Jej redakcją obszernych monografii: „Chromatografia” (1957), „Metody chromatograficzne w badaniach aminokwasów ze szczególnym uwzględnieniem aminoacydurii” (1966), „Chromatografia cienkowarstwowa” (1967), „Zastosowanie chromatografii w fitochemii” (1967), „Vade Mecum chromatograficzne” (1968).
Opanowanie techniki chromatograficznej skierowało zainteresowanie prof. Janiny Opieńskiej-Blauth w stronę aplikacji tej metody do celów medycznych. We współpracy z Kliniką Pediatryczną Akademii Medycznej w Lublinie podjęła badania nad aminoacydurią u dzieci z różnymi wadami rozwojowymi. Wyniki tych badań zostały opublikowane w licznych pracach, jak też przedstawione w rozdziale „Aminoacyduria in Kidney Diseases” w monografii „In Biochemical Clinics” (1963). Dorobek naukowy Profesor w latach 1945-1965 udokumentowany został 136 pozycjami bibliograficznymi.
Prof. Janina Opieńska-Blauth charakteryzowała się w całym swoim życiu dynamiczną aktywnością organizacyjną, ogólnospołeczną, akademicką i naukową. Brała udział w powołaniu do życia Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, którego została później Członkiem Honorowym. Godność Członka Honorowego przyznało Jej również Polskie Towarzystwo Chemiczne i Lubelskie Towarzystwo Naukowe, a macierzysta uczelnia, Akademia Medyczna w Lublinie, nadała Jej tytuł Doktora honoris causa.
Zgodnie z funkcją profesora wyższej uczelni była nauczycielem i wychowawcą ogromnej rzeszy młodzieży akademickiej kilku wydziałów. Wielu Jej wychowanków uzyskało tytuły profesora oraz stopnie docenta i doktora.
Zmarła 18 listopada 1987 roku.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji:

 

dr Teresa Wesołowska z Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka PUM w Szczecinie

ul. Broniewskiego 24
71-460 Szczecin
Telefon:  609 658 594
e-mail: wesolowskatj@yahoo.pl

 
Laureaci bieżącej edycji konkursu:

 

Marta Ząbczyńska

za pracę " High-mannose type N-glicosylation of ß-integrins in human leukocytes is influence by rapamycin.

 


 
Laureaci konkursu w poprzednich latach:
 
2013
 • Jakub Szymkowiak  z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, zespół autorów w składzie: Joanna Gracz, Tomasz Twardowski, Agata Tyczewska
 • Dominice Czaplińskiej  z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUM w Gdańsku, zespół autorów w składzie:Łukasz Turczyk, Andrzej C.
2012
 • Wioleta Dudka – Ruszkowska z Pracowni Cytometrii, Instytutu Biologii Doświadczalenj PAN w Warszawie i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorzy:  Wioleta Dudka-Ruszkowska, Monika Kusio-Kobiałka, Mazzocco G, Dariusz Plewczyński, Katarzyna Piwocka.
 • Anna Nowicka z Zakładu Biofizyki, Instytutu Fizyki Eksperymentalnej, Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólautorzy: Anna Nowicka, Katarzyna Wnęk, Joanna Kowalska, Marcin Ziemniak, Malwina Strenkowska, Zbigniew Darżynkiewicz, Edward Darżynkiewicz, Jacek Jemielity

2010

 • Markowi Adamowiczowi (Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Tomaszowi Wrzesińskiemu (Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)

2009

 • Miłoszowi Dałkowi (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Mateuszowi Labuddzie (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Adamowi Pomorskiemu (Uniwersytet Wrocławski)

2008

 • JacekGrębowski i Paulina Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki), za pracę pt.:

" Laser biostimulation in generationphotodynamic effect with N-methylfulleropyrrolidine"

 

2007

 • Marta Rybicka - Zaklad Biochemii i Chemii Medycznej, PAM, w Szczecinie, za pracę pt.:

  "Influence of coniugated linoleic acid diens (CLA) on the glutathione peroxidase and catalase activity in macrophages"

2006

· Andrzej Blauż i Tomasz Pilaszek - Zakład Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki, za pracę pt.:

"Rola komórkowych układów antyoksydacyjnych w oporności nabłonka dolnych dróg oddechowych na stres oksydacyjny"

Wyróżnienie:

Agnieszka Robaszkiewicz - Zakład Biofizyki Molekularnej Uniwersytet Łódzki

2005

 • Rafał Wieczorek - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, za pracę pt.:

  "Reconstitution of skeletal muscle mitochondrial inner membrane into planar lipid bilayer"

Wyróżnienie:

Jarosław Kobiela - Akademia Medyczna Gdańsk, za pracę pt.:

"Proteophilicity and lipophilicity of aminooxiles in relation to their cytoprotection in experimental cancer"

2003

 • Magdalena Spiechowicz (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego), za pracę pt.:

  "Calcium- regulated interaction of Sgt1 with S100A6 (calcyclin) and other S100 proteins"

2002

 • J. Kobiela, J. Krajewski (Gdańsk), za pracę pt.:

  "Aktywność pooksydacyjna vs. antyoksydacyjna pochodnych estradiolu w eksperymentalnym modelu estradiolo-zależnej karcinogenezy "

Wyróżnienia:

 • N. Bednarz, M. Wiesiołek, A. Wiśniewska, J. Meyer-Szary, J. Kobiela, J. Krajewski (Gdańsk)

za pracę pt.:

"Reservatrol jako zmiatacz wolnych rodników w estradiolo-zależnej nefrokarcinogenezie"

 • Konrad Benedyk, Wiesława Widłak, Ewa Małusecka i Zdzisław Krawczyk (Gliwice), za pracę pt.:

  "Degeneracja nabłonka plemnikotwórczego u myszy transgenicznych z konstytutywną aktywnością czynnika transkrypcji HSF-1 w spermatocytach"

2001

 • J. Kobiela, J. Krajewski (Gdańsk)

Wyróżnienia:

 • J. Gołębiewska, P. Rozwadowski (Gdańsk), za pracę pt.:

  "Apoptoza i aktywność kaspazy-3 w komórkach osteosarcoma traktowanych 2-metyloestradiolem"
 • R. Dutkiewicz, A. Czyż (Gdańsk), za pracę pt.:

  "Rola genu yhbz bakterii E. Coli"

2000

 • Michal Kaszuba, za pracę pt.:

  "Próba przeniesienia genu syntazy resweratrolowej z winorośli (Vitis inifera) do pomidora (Lycopersicon esculentum)"

Wyróżnienia

 • Justyna Gołębiewska, za pracę pt.:

  "2-metoxyestradiol jako fizjologiczny induktor apoptozy w komórkach transformowanych i nietransformowanych"
 • Katarzyna Raczyńska, za pracę pt.:

  "Detekcja immunologiczna niektórych mitochondrialnych jednostek kompleksu I łubinu"
 • Agnieszka Wacławik, za pracę pt.:

  "Polimorfizm rodziny genów PAG"
 • Bożena Skoblińska, za pracę pt.:

  "Wpływ melatoniny na wzrost koleoptyli owsa oraz indukcję i wzrost kalusa marchwi"

1999

 • I nagroda: Jacek Krajewski i Tomasz Stefaniak,za pracę pt.:

  "Rola reaktywnych form tlenu w eksperymentalnej nefrokarcinogenezie"
 • II nagroda: Marta Ociepa, za pracę pt.:

  "Estrogeny środowiskowe indukuja ekspresje genów dla cytochromów CYP1A1 i CYP 1A2 uczestniczących we wzmacnianiu działania estrogenów naturalnych w komórkach linii ustalonej raka sutka MCF-7"
 • Wyróżnienie: Urszula Wilczyńska, za pracę pt.:

  "Gen IL-12 plazmidowym DNA w terapii genowej nowotworów u myszy"

1998

 • Anna Sasin, za pracę pt.:

  "Hamujący wpływ inozyny na peroksydację lipidów w mózgu szczura zależną od obecności jonów żelaza"
 • Marcin Golczak, wyróżnienie za pracę pt.:

  "Izolacja i charakterystyka enolazy z komórek Candida albicans"

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej