logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Prof. Andrzej Dziembowski i dr hab. Marcin Nowotny dołączyli do grupy 1800 najwybitniejszych badaczy z obszaru biologii molekularnej, którym nadano tytuł członka Europejskiej Organizacji Biologii molekularnej.

Prof. Andrzej Dziembowski okresie szkolnym był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 1997 ukończył międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 2003 doktoryzował się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Rola degradosomu mitochondrialnego w obróbce i degradacji RNA w mitochondriach drożdży Saccharomyces cerevisiae napisanej pod kierunkiem Piotra Stępnia. W latach 2002-2006 przebywał na stypendium w Centre national de la recherche scientifique. od 2006 pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Pracownią Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej, od 2009 także w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie jego Pracownia jest afiliowana. W 2009 otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 2014 tytuł profesora nauk biologicznych. Zajmuje się analizą metabolizmu RNA w organizmach eukariotycznych.

dr hab. Marcin Nowotny kieruje Laboratorium Struktury Białka w MIBMiK, gdzie stosuje metody biologii strukturalnej do określenia mechanizmów utrzymania i przetwarzania informacji genetycznej. Na prowadzenie swoich badań zdobył prestiżowe granty – m. in. z European Research Council, Howard Hughes Medical Institute i Wellcome Trust (dwukrotnie). Nowotny ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie w pracowni kierowanej przez prof. Jacka Kuźnickiego. Podczas prac nad doktoratem zajmował się badaniami białek wiążących jony wapnia. W latach 2003–2008 pracował w Narodowych Instytutach Zdrowia w Bethesda w USA w pracowni kierowanej przez Wei Yang. Podczas pobytu w USA używał metod krystalograficznych do badania enzymów działających na kwasach nukleinowych. Jego największym osiągnięciem było określenie struktury przestrzennej RNazy H związanej do kwasu nukleinowego. W roku 2008, po wygraniu międzynarodowego konkursu, dr Nowotny został kierownikiem pracowni w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej