logo PTBIOCH

logo FEBS

 

Polskie Towarzystwo Biochemiczne wydało reprint słynnego dzieła Jędrzeja Śniadeckiego

W ostatnich dniach września, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem, ukazał się reprint słynnego dzieła Jędrzeja Śniadeckiego, jednej z najwybitniejszych postaci Polskiego Oświecenia pt. Teorya Jestestw Organicznych. Dzieło to, oryginalnie dwutomowe (tom I - 1804, Warszawa, tom II - 1811, Wilno) zostało wydane w jednym tomie (745 stron) na podstawie skanów znajdujących się w Bibliotece Narodowej.

Oprócz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego współwydawcami i sponsorami wydawnictwa byli: Polska Akademia Nauk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Instytut Chemii Biioorganicznej PAN. Reprint ukazał się w limitowanym nakładzie 125 egzemplarzy, które zostały proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy sponsorów.
Polskie Towarzystwo Biochemiczne dysponować będzie 35 egzemplarzami reprintu dzieła Śniadeckiego, które - zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego - będą wręczane laureatom nagód oraz osobom zasłużonym dla Towarzystwa. 
Reprint został zaopatrzony w Notę od wydawców, której przedruk zamieszczamy poniżej.

Nota od wydawców

Jędrzej Śniadecki (1768-1838) był jednym z najznakomitszych przedstawicieli polskiego Oświecenia. W historii obojga narodów, polskiego i litewskiego, zapisał się jako światły i niezwykle zasłużony uczony - lekarz, chemik, biolog i filozof opowiadający się za uniezależnieniem nauk przyrodniczych od filozofii scholastycznej. Jego działalność naukowa i publicystyczna nawiązująca do postępowych nurtów ówczesnej nauki odegrała dużą rolę w szerzeniu oświaty i edukacji w regionie, w którym żył i pracował. Jako myśliciel wyznawał ideę współczesnego mu Hugona Kołłątaja, że „filozofia powinna być ostateczną wypadkową wszystkich umiejętności fizycznych, jako owoc największej dojrzałości rozumu ludzkiego".

Przełom wieków XVIII i XIX zaznaczył się w historii europejskiej nauki rozkwitem kilku ważnych szkół naukowych oraz ugruntowaniem koncepcji racjonalistycznych. Jędrzej Śniadecki odebrał znakomite wykształcenie w czołowych uniwersytetach europejskich, mając możność osobistego zapoznania się z wybitnymi uczonymi epoki. Po powrocie do kraju oddał się wszechstronnej działalności badawczej, publicystycznej i edukacyjnej. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Wileńskim, na którym rychło zyskał sławę popularnego wykładowcy. Jednym ze słuchaczy jego wykładów z chemii, obowiązujących także na wydziale filozoficzno-humanistycznym, był Adam Mickiewicz.

Spośród wszystkich dziedzin, którymi interesował się Jędrzej Śniadecki, wyróżniała się chemia, która w jego czasach zaliczana była do nauk lekarskich. Na tym też polu oraz w dziedzinie nauk medycznych odnotował swoje największe osiągnięcia. Uważa się go za prekursora współczesnego słownictwa chemicznego. Chemii oraz fizjologii poświęcił swoje najważniejsze podręczniki i publikacje, wydatnie przyczyniając się do rozwoju tych dziedzin jak i całej nauki.

Przebywając przez większą część dorosłego życia w Wilnie oraz będąc aktywnym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, potrafił zachować bliskie więzi z warszawskimi kręgami intelektualnymi. Był gorącym zwolennikiem patriotycznych i postępowych idei głoszonych przez Komisję Edukacji Narodowej.
Polskie Towarzystwo Biochemiczne postanowiło uczcić pamięć o jednym z najwybitniejszych uczonych polskiego Oświecenia przez wydanie reprintu jego najsławniejszego dzieła Teoryja jestestw organicznych. Inicjatywę tę podjęła Polska Akademia Nauk wraz ze swoimi dwoma przyrodniczymi instytutami: Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej.

Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk
Andrzej B. Legocki
Prezes Polskiego Towarzystwa Biochemicznego
Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Marek Figlerowicz
Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej

\Warszawa - Poznań, wrzesień 2020

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM

Lubelski Oddział PTBioch od ponad 15 lat jest współorganizatorem Konkursu Biochemicznego,w którym biorą udział uczniowie ze szkół średnich. Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2010 roku i była edycją lokalną, natomiast od 2017 roku Konkurs ma zasięg ogólnopolski i biorą w nim udział uczniowie z...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

WSPOMNIENIE: ANNA WOJTCZAK

W maju br. mija 12 rocznica pożegnania prof. Anny Wojtczak. Profesor Anna Wojtczak była związana z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego od czasu studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1954 r., gdy Instytut przeniósł się do Warszawy, powróciła razem z...

więcej więcej