logo PTBIOCH

logo FEBS

Uncategorised

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w Biurze Zarządu Głównego można kupić "Słownik Biochemiczny angielsko-polski i polsko-angielski" prof. dr hab. Edwarda Bańkowskiego, w cenie 89,99 zł plus koszty wysyłki.

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN

nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o.
za najlepszą pracę doktorską z biochemii
im. Witolda Drabikowskiego

Przyznawana od roku 2006

1. Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firma Merck Sp. z o.o. ustanawiają doroczną nagrodę za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej. Nagroda nosi imię Witolda Drabikowskiego.

2. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii".

3. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Nagrody, powołanej przez Zarząd Główny lub jego Prezydium.

4. Nowo ukonstytuowany Zarząd Główny powołuje na okres czterech lat komisję, której zadaniem jest ocena prac doktorskich, kandydujących do Nagrody im. Witolda Drabikowskiego. Komisja składa się z co najmniej pięciu osób (łącznie z Przewodniczącym). Członkowie Komisji są powoływani na wniosek Przewodniczącego.

5. Nagrodę przyznaje się za pracę doktorską, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową lub radę wydziału nastąpiło w roku poprzednim.

6. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

7. Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną do 1 marca każdego roku na adres e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8. Zgłoszenie winno zawierać

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego.

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF

c) kopie recenzji w formacie WORD lub PDF.

9. Ogłoszenie o przyznaniu Nagrody nastąpi do 31 sierpnia, a jej uroczyste wręczenie przez Prezesa Towarzystwa i przedstawiciela firmy Merck na najbliższym zjeździe Towarzystwa.

10. Patronat medialny nad konkursem sprawuje redakcja kwartalnika "Postępy Biochemii".


Regulamin w niniejszym brzmieniu został uchwalony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w dniu 1 grudnia 2010 r.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Skład Komisji:

 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Joanna Moraczewska z UKW w Bydgoszczy
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Nauk Biologicznych
Katedra Biochemii i Biologii Komórki

ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
 
(52) 325 9219
 
Członkowie Komisji:
 
- Prof. dr hab. Anna Filipek - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
- Prof. dr hab. Katarzyna Nałęcz - Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa
- Prof. dr hab. Barbara Nawrot - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź
- Prof. dr hab. Dariusz Rakus Uniwersytet Wrocławski
- Prof. dr hab. Marcin Czerwiński - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN Wrocław
- Prof. dr hab. Błażej Rubiś -  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 

 
 Laureaci bieżącej edycji konkursu:
 
 • Za najlepszą pracę doktorską z biochemii obronioną w roku 2022, Komisja uznała pracę.:

   

  dr Aleksandry Tymoszewskiej

 

Tytuł rozprawy:

"Class II bacteriocins of Gram-positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance

Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

 


 
Laureaci z poprzednich lat:
 

 

2022

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2021 r.

 • dr Katarzyna Groborz Tytuł rozprawy: "Narzędzia chemiczne do badania enzymów proteolitycznych przy użyciu cytometrii masowej"  Promotor: Prof. dr hab. Marcin Drąg, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

 Komisja wyróżniła również za pracę:

 • dr Natalii Pydyn Tytuł rozprawy: "Rola białka MCPIP1  w utrzymaniu homeostazy wątroby oraz rozowju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby" Promotor: prof. dr hab. Jolanta Jura Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński

 

2021

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2020 r.

 • dr Paulina Wigner, Tytuł rozprawy: "Rola stresu oksydacyjnego i niracyjnego oraz szlaku katabolitów tryptofanu w patogenezie depresji", Promotor: Prof. dr hab. Tomasz ŚliwińskiWydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Komisja w 2020 roku przyznała dwa równorzędne wyróżnienia dla:

 • dr Anny Kortys, Tytuł rozprawy: "Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka", Promotor: dr hab. Roman Szczęsny, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
 • dr Karoliny Pierzynowskiej, Tytuł rozprawy: "Indukcja autofagi jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych", Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

2020

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2019 r.

 • dr Roman Maślanka - Tytuł rozprawy: "Wpływ glukozy i jej metabolizmu na stan fizjologiczny, potencjał reprodukcyjny i długość życia komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae", Promotor: Dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, Zakład Biochemii i Biologii Komórki w Katedrze BiologiiUniwersytetu Rzeszowskiego.

2019

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2018 r.

 • dr Łukasz Bujnowicz - Tytuł rozprawy: "Semichinon sprzężony z klastrem żelazowo - siarkowy jako nowy element w mechanizmie działania i regulacji białek z rodziny cytochromów bc", Promotor: Prof. dr hab. Artur Osyczka,  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego

2018

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2017 r.

 • dr Barbara Kudryb-Zając - Tytuł rozprawy: "Zewnątrzkomórkowe przemiany nukleidów w stenozie aortalnej i miażdżycy naczyń", Promotor: Prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński, Katedra i Zakład Biochemii Gdańskiego

 2017

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2016 r.

 • dr Radosław Kaczmarek - Tytuł rozprawy: "Badanie przyczyn zmian swoistości ludzkiej,  α1,4 –galaktozylotransferazy (syntazy Gb3/CD77)"  , Promotor: Prof. dr hab. Marcin Czerwiński Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu

 2016

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2015 r.

 • dr Lidia Wróbel - Tytuł rozprawy: "Mitochondrialne i komórkowe konsekwencje zaburzeń w transporcie białek mitochondrialnych", Promotor: Prof. dr hab. IIMBC Agnieszka Chacińska

2015

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2014 r.

 • dr Łukasz Sadowski - Tytuł rozprawy: "Rola endocytozy w przekazywaniu sygnału czynnika wzrostu", Promotor: Prof. MIBMiK, dr hab. Marta Miączyńska

 2014

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2013 r.

 • dr Monika Kusio - Tytuł rozprawy: "Pożyciowe szlaki sygnałowe aktywowane przez onkogen BCR-ABL w komórkach przewleklej białaczki szpikowej; rola ścieżki sygnałowej PERK-elF2a oraz acetylacji białka p53.", Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora IBD

2013

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2012 r.

 • dr Małgorzata Śliwińska - Tytuł rozprawy: "Strukturalna dynamika izoform tropomiozyny jako mechanizm regulacji funkcji filamentu aktynowego.", Promotor: dr hab. Joanna Moraczewska, profesor UKW

 2012

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2011 r.

 • dr Renata Szymańska  - Tytuł rozprawy: "Funkcja chloroplastowych lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres",  Promotor: dr hab. Jerzego Kruka

2011

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2010 r.

 • dr Elżbieta Purta - Tytuł rozprawy: "Identyfikacja i charakterystyka nowych enzymów modyfikujących RNA" Promotor: prof. dr hab. Janusz Bujnicki

2010

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2009 r.

 • dr Roman Józef Szczęsny -Tytuł rozprawy: "Badanie funkcji ludzkiej helikazy hSuv3p", Promotor: prof. dr hab. Ewa Bartnik

2009

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2008 r.

 • dr Katarzyna Kubiak - Tytuł rozprawy: „Modulacja zdolności krótkich interferujących RNA do wyciszania ekspresji genów”, Promotor: prof. dr hab. Barbara Nawrot

 2008

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2007 r.

 • dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska -  Tytuł rozprawy: "Molekularne mechanizmy proapoptotycznego działania kannabinoidów na komórki glejaków", Promotor: Prof.Liliana Konarska

 2007

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2006 r.

 • dr Anna Wójtowicz-Krawiec -Tytuł rozprawy: "Biotechnologiczne zastosowania proteaz odcinających ubikwitynę", Promotor: Prof.Andrzej Plucienniczak z Instytutu Biotechnologicznego i Antybiotyków

2006

Za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabikowskiego obronioną w 2005 r.

 • dr Małgorzata Rzychoń - Tytuł rozprawy: "Stafostatyna B: Nowy typ inhibitora proteinaz cysteinowych",  Promotorzy: Prof. Adam Dubin (Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i Dr Matthias Bochtler (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)

Poniżej zamieszczamy protokół z ostatniego posiedzenia Rady Zarządzającej FEBS, które odbyło się w dniach 3-4 lipca 2008 r. w Atenach.

FEBS Council Meeting Draft Minutes

Przewodniczący Kapityły
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
nagrody za najlepszą pracę
z chemii i biochemii kwasów nukleinowychPrzyznawana od roku 19971. Polskie Towarzystwo Biochemiczne - Sekcja Kwasów Nukleinowych oraz Sigma-Aldrich Polska przyznają corocznie Nagrodę za najlepszą pracę doświadczalną lub teoretyczną z zakesu chemii i biochemii kwasów nukleinowych, wykonaną głównie w Polsce.

2. Nagroda obejmuje:
a) dyplom honorowy
b) premię pieniężną ufundowaną przez Sigma-Aldrich Polska
c) wykład w ramach Zjazdu PTBioch

3. Nagrodę wręczają Prezes PTBioch oraz Prezes Zarządu Sigma-Aldrich Polska podczas corocznego Zjazdu PTBioch.

4. Nagrodę przyznaje się za prace opublikowane w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych w okresie ostatnich 3 lat.

5. Kandydatów do Nagrody wyłania Kapituła Nagrody, proponowana przez Sekcję Kwasów Nukleinowych PTBioch, składająca się z co najmniej 10 osób, w tym połowa z laboratoriów zagranicznych, powołana przez nowo ukonstytuowany Zarząd na okres 4 letniej kadencji.

Zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego PTBioch
dn. 10.03.1997.
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Przewodniczący Kapituły:

 

prof. dr hab. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

ul. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Telefon: (42) 272 56 80


 
Laureaci z poprzednich lat:
 2015
 
B. Nawrot i współautorzy: E. Sochacka, R. Szczepanowski, M. Cypryk, M. Sobczak, M. Janicka, K. Kraszewska, P. Bartos, A. Chwiałkowska, za pracę: „2-Thiouracil deprived of thiocarbonyl function preferentially base paris with guanine rather than adenine in RNA and DNA duplex es”, opublikowaną w Nucleic Acids Res. 2015, 43(5):2499-512
 
2014

Michał Mikuła za pracę: “Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (HnRNP) K genome-wide binding survey reveals its role in regulating 3'-end RNA processing and transcription termination at the early growth response 1 (EGR1) gene through XRN2 exonuclease”, opublikowaną w Journal of Biological Chemistry 288(34):24788-24798 (2013), przez zespół wspólautorów w składzie: Jerzy Ostrowski, Karol Bomsztyk, Krzysztof Goryca, Krzysztof Chojnowski.

2013

Andrzej Dziembowski za pracę: „C16orf57, a gene mutated in poikiloderma with neutropenia, encodes a putative phosphodiesterase responsible for the U6 snRNA 3' end modification”,opublikowany w Genes and Development, 2012. 26: 1911-1925, przez zespół autorów w składzie:Seweryn Mroczek, Joanna Krwawicz, Jan Kutner, Michał Łaźniewski, Iwo Kuciński, Krzysztof Ginalski

2012

Prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak za pracę:"Despite similar binding to the Hfq protein regulatory RNA s widely differ in their competition performance" Biochemistry 50(21), 4427-4440 (2011)

2011

Prof. dr hab. Ignacy Zenon Siemion za wkład i rozwój badań nad chemią i biochemią  kwasów nukleinowych

2010

Prof. dr hab. Wojciech J. Stec za wkład w rozwój badań nad chemią i biochemią kwasów nukleinowych

2009

Prof. Andrzej B. Legocki za wkład w rozwój badań nad chemią i biochemią kwasów nukleinowych

2008

K. Sipa , E. Sochacka, J. Kaźmierczak-Barańska, M. Maszewska, M. Janicka, G. Nowak, B. Nawrot
za pracę: „Effect of base modifications on structure, thermodynamic stability, and gene silencing activity of short interfering RNA” RNA 13: 1301-1316 (2007).

2007

Bartosz Brzezich, Marcin Schmidt, Izabela Makałowska, Artur Jarmołowski, Joanna Pieńkowska, Zofia Szweykowska-Kulińska

"Identification of human tRNA:m5C methyltransferase catalysing intron-dependent m5C formation in the first position of the anticodon of the pre-tRNA Leu(CAA)" Nucleic Acids Research, 2006, Vol. 34, No. 20 6034-6043

2006

Piotr Śliwa, Ryszard Korona

"Loss of dispensable genes is not adaptive in yeast" Proceedings of the National Academy of Sciences of U. S. A., 2005, 102 (49): 17670-17674.

2005

Mieczysław Chorąży

"za osiągnięcia oraz wkład w rozwój badań kwasów nukleinowych w Polsce"

2003

M. Minczuk, A. Dmochowska, M. Palczewska, P. Stępień

"Overexpressed yeast mitochondrial putative RNA helicase Mss116 partially restores proper mtRNA metabolism in strains lacking the Suv3 mtRNA helicase" Yeast (2002) 19(15): 1285-1293

2002

Anna Łochowska, Roksana Iwanicka-Nowicka, Danuta Płochocka, Monika Hryniewicz

"Functional dissection of the LysR-type CysB transcriptional regulator. Regions important for DNA binding, inducer response, oligomerization, and positive control" Journal of Biological Chemistry (2001) 276: 2098-2107

2001

Janusz M. Bujnicki

"Phylogenomic analysis of 16S rRNA:(guanine-N2) methyltransferases suggests new family members and reveals highly conserved motifs and a domain structure similar to other nucleic acid amino-methyltransferases." FASEB J. 2000 14, 2365-2368.

2000

Maciej Wiewiórowski, Dawid Shugar

Specjalna Nagroda Milenijna 2000 Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Sigma-Aldrich Polska za wybitny wkład w rozwój badań nad kwasami nukleinowymi w Polsce.

1999

R. Tomaszewski, E. Mogielnicka, A. Jerzmanowski

Both the 5S rRNA gene and the AT-rich flanks of Xenopus laevis oocyte-type 5S rDNA repeat are required for histone H1-dependent repression of transcription of pol III-type genes in in vitro reconstituted chromatin. Nucleic Acids Research 26(24), 5596-5601,1998.

1998

M. Popenda, E. Biala, J. Milecki, R.W. Adamiak


Solution structure of RNA duplex containing altezrnating CG base pairs: NMR study of r(CGCGCG)2 and 2'-0-Me(CGCGCG)2 under low salt conditions. Nucleic Acids Research 22, 4589-4598, 1997

1997

L. Woźnia, J. Pyzowski, W.J. Stec

New approach to the synthesis of oligo(nucleoside methanephosphonate)s. Journal of Organic Chemistry 61, 879-881, 1996

Przewodnicząca Komisji
Laureaci bieżącej edycji konkursu
Laureaci z lat poprzednich

REGULAMIN
Nagrody im. Bronisława Filipowicza
za popularyzację biochemii i nauk pokrewnych

 

Przyznawana od 2001 roku

 

Nagroda za popularyzację biochemii została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne dla uczczenia profesora Bronisława Filipowicza (1904-1988), autora szeregu książek i wielu artykułów popularyzujących osiągnięcia biochemii i pokrewnych nauk biologicznych, członka honorowego Towarzystwa i Doktora honoris causa Akademii Medycznej w Łodzi.

 1. Celem nagrody jest podkreślenie w środowisku naukowym znaczenia popularyzacji nauk biologicznych.
 2. Nagroda przyznawana jest w wyniku konkursu za osiągnięcia popularyzatorskie w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii i pokrewnych im nauk biologicznych. Nagroda może być przyznawana za wydawnictwa książkowe, cykle artykułów, filmy i programy komputerowe popularno-naukowe o tematyce związanej z ta dziedziną, których miejscem publikacji lub tworzenia jest Polska. W szczególnych przypadkach wyróżniona może być wybitna twórczość translatorska lub wybitna działalność społeczna w zakresie popularyzacji biochemii i nauk pokrewnych, jeśli jest ona poparta twórczością w tej dziedzinie.
 3. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje członkom Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 4. Nagroda jest przyznawana co cztery lata, a przedstawione do niej osiągnięcia obejmują ostatnie cztery lata przed rokiem przyznania nagrody. W przypadku cyklu publikacji co najmniej jedna część cyklu powinna ukazać się w ciągu tego okresu.
 5. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na wniosek Komisji Oceniającej, powoływanej przez nowo ukonstytuowany Zarząd, na okres 4 letniej kadencji. Nazwisko osoby nagrodzonej zostaje podane do wiadomości członków Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
 6. Na nagrodę składają się: medal i dyplom.
 7. Obok nagrody głównej mogą być przyznawane wyróżnienia.

Zatwierdzone przez ZG PTBioch dnia 10.01.2000r
Ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PTBioch na zebraniu dn. 21.03.2016


 
Przewodnicząca Komisji:

 

prof. dr hab. Ludmiła Żylińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej
ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
Telefon: (42) 272 56 80

 


 
Laureatka bieżącej edycji konkursu:

 

 

dr hab. Małgorzata Iciek

 

z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

nagroda została przyznana za :

 

 „Za działalność promującą nowe kierunki nauk o życiu

w związku z 44 Kongresem FEBS w Krakowie,

w którym pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.”

 

 
Laureaci z poprzednich lat:
 
V edycja konkursu, 2016
 
 • dr Teresa Wesołowska nagroda została przyznana za:  Za sługi w upowszechnianiu edukacji biochemicznej

 


 
 

IV edycja konkursu, 2012

 • prof. dr hab. Sławomir Pikuła (redaktor naczelny Postepow Biochemii) - Za całokształt dzialalności jako redaktor naczelny "Postępów Biochemii"

 


III edycja konkursu, 2008

Trzy równorzędne nagrody otrzymali dziennikarze:

 • Jacek Michalak (telewizja),
 • Krzysztof Michalski (radio) 
 • Sławomir Zagórski (prasa)

 

"... za popularyzację osiągnięć biochemii i biologii molekularnej"

 


 

II edycja konkursu, 2004

 • Tomasz Twardowski

 

"... w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie upowszechniania nauk biologicznych zarówno w szerokich kręgach społeczeństwa jak i w gremiach doradczych, poprzez liczne publikacje podejmujące problematykę biotechnologii, czynny udział w otwartych zebraniach poświęconych popularyzacji wiedzy i posiedzeniach gromadzšcych ludzi gospodarki i polityki"


 

I edycja konkursu, 2001

 

Nagroda główna:

 • Magdalena Fikus

"... w uznaniu dorobku naukowego, organizacji "Festiwali Nauki" w Warszawie, a także prezentację osiągnięć nauk biologicznych w środkach powszechnego przekazu"

Wyróżnienie:

 • Aleksandra Kubicz

"... w uznaniu dorobku naukowego, publikację książki pt. "Tajemnice ewolucji molekularnej", PWN 1999, oraz organizację "Festiwalu Nauki" na Dolnym Śląsku"

 

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej