logo PTBIOCH

logo FEBS

Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polskie Towarzystwo Biochemiczne" zwane w dalszej treści Statutu Towarzystwem.

§ 2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Towarzystwo może zakładać oddziały terenowe.

§ 5.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.
 1. Towarzystwo Używa pieczęci okrągłej z napisem: "POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE" oraz pieczęci podłużnej z napisem: "Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Zarząd Główny w Warszawie, adres siedziby"
 2. Oddziały Towarzystwa używają pieczęci podłużnej z napisem: "Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Oddział w ............, adres siedziby".
§ 7.

Towarzystwo opiera swojš działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8.

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych oraz ich popularyzacja.
§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
 1. organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty, wykłady i konkursy,
 2. wydaje i popiera wydawanie czasopism naukowych, książek i innych publikacji z zakresu biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych,
 3. opiniuje o stanie i potrzebach biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych i występuje w ich sprawach wobec władz,
 4. popularyzuje osiągnięcia biochemii i biologii molekularnej współpracując z nauczycielami oraz młodzieżą szkolną i akademicką,
 5. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą, organizując wspólne konferencje, zjazdy, sympozja i zebrania naukowe,
 6. jest aktywnym członkiem Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych, prowadzi szeroką akcję informacyjną o działaniach Federacji i uczestniczy w przedsięwzięciach podejmowanych przez Federację,
 7. ustanawia i przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i popularyzatorskie w zakresie biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 10.W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni, nadzwyczajni, honorowi i wspierający. Członkami Towarzystwa mogą zostać zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.

§ 11.

 

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna posiadająca dorobek naukowy z biochemii, biologii molekularnej lub dziedzin pokrewnych.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może być każdy, kto ukończył 18 lat, wypełnił deklaracje i opłacił roczną składkę członkowską.
 3. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju polskiej biochemii lub Towarzystwa.
 4. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna wspierająca finansowo Polskie Towarzystwo Biochemiczne.

 

§ 12.

 

 1. Kandydat na członka zwyczajnego zostaje przyjęty w poczet członków Towarzystwa przez Zarząd Główny na podstawie dorobku oraz rekomendacji 2 członków wprowadzających.
 2. Kandydat na członka nadzwyczajnego zostaje przyjęty przez Zarząd Główny na podstawie uchwały Zarządu Głównego, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu rocznej
  składki.
 3. Członkostwo honorowe nadawane jest na wniosek Zarządu Głównego przez Walne Zebranie Towarzystwa większością co najmniej 2/3 głosów, w tajnym głosowaniu.
 4. Członkowie wspierający zostają przyjęci w poczet członków Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu Głównego po wypełnieniu deklaracji i wniesieniu opłaty finansowej na rzecz Towarzystwa.

 

§ 13.

 

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, sympozjach, konferencjach, zebraniach naukowych i organizacyjnych Towarzystwa,
  3. prenumeraty wydawnictw biochemicznych wydawanych poprzez Towarzystwo.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu jedynie z głosem doradczym.
 4. Członkowie nadzwyczajni mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego w Walnych Zebraniach.
§ 14.Członkowie Towarzystwa obowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 2. opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 15.

 

 1. Członkostwo wygasa w przypadku:
  1. wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, za pośrednictwem terenowo właściwego Oddziału lub bezpośrednio o ile w miejscu zamieszkania członka nie ma Oddziału,
  2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nie płacenia składek przez okres 2 lat, mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, a w przypadku członkostwa wspierającego w związku ze zmianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej,
  3. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 2. Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 16.

 

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
  2. Zarząd Główny
  3. Główna Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 4. Prezes i wiceprezes Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 6. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 

§ 17.

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4. Wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
  7. rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady Zebrania przez Zarząd Główny,
  8. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa,
  9. rozpatrywanie odwołań członków w sprawach wykluczenia z Towarzystwa,
  10. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Towarzystwa.

 

§ 18.Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 19.

 

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny co cztery lata w związku z zakończeniem kadencji.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed zwołaniem Zebrania.

 

§ 20.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21.W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes, wiceprezes oraz 14 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

§ 22.Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 2. realizowanie celów statutowych oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. opracowywanie planów całokształtu działalności Towarzystwa i projektów budżetu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
 5. rozstrzyganie sporów wynikłych między Członkami w obrębie Towarzystwa,
 6. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych i nadzór nad ich działalnością,
 7. powoływanie sekcji specjalistycznych, komisji zadaniowych oraz grup roboczych
  1. sekcje specjalistyczne, obejmują różne obszary biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych,
  2. grupy robocze obejmują inne obszary działalności Towarzystwa,
  3. komisje zadaniowe są powoływane dla wykonania jednego, określonego zadania,
  4. przewodniczący sekcji i grup roboczych składają sprawozdanie Zarządowi przy końcu kadencji, a przewodniczący komisji zadaniowych po wykonaniu zadania,
  5. tryb powoływania i prac sekcji specjalistycznych i grup roboczych określa Zarząd Główny w osobnym regulaminie.
 8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 9. powoływanie komitetu zjazdowego w miejscowości wybranej na zjazd naukowy,
 10. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie Członków Towarzystwa,
 11. ustanawianie i przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w zakresie biochemii, biologii
  molekularnej i nauk pokrewnych.

 

§ 23.

 

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na pół roku
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w formie zebrania lub telekonferencji,
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§ 24.

 

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona siedmioosobowe Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 3 Członków Zarządu.
 2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
 4. Posiedzenia Prezydium odbywają się w formie zebrania lub telekonferencji.
 5. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej pięciu jego Członków, w tym prezesa lub wiceprezesa i winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

 

§ 25.

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji Zarządu Głównego. Główna Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy: kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, przeprowadzana przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w zakresie celowości, prawidłowości i rzetelności.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.
 5. Regulamin działalności Głównej Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział V
Oddziały Towarzystwa
§ 26.

 

 1. Oddziały Towarzystwa są powoływane z inicjatywy Członków na podstawie uchwały Zarządu Głównego w miejscowościach, na których terenie pracuje co najmniej 15 Członków Towarzystwa.
 2. Teren działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 27.

 

  1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
   1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
   2. Zarząd Oddziału
   3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

 1. Kadencja Zarządu i komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 4 lata.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Uchwały Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 

§ 28.
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  § 29.

  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
   1. wytyczanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,
   2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   4. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
   5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków Oddziału,
   6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który informuje Członków Oddziału o proponowanym porządku obrad na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.

 

§ 30.
 1. Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Głównego, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, na wniosek przynajmniej 1/3 Członków Oddziału zgłoszony na piśmie Zarządowi Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 31.Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków Oddziału.

§ 32.

 

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa i uchwałami władz Towarzystwa,
  2. organizowanie konferencji, kursów i zebrań naukowych,
  3. organizowanie zjazdów Towarzystwa i sympozjów specjalistycznych z upoważnienia Zarządu Głównego,
  4. organizowanie odczytów i wykładów popularyzujących osiągnięcia biochemii, biologii molekularnej i nauk pokrewnych,
  5. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności Oddziału,
  6. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem Oddziału, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 33.

 

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana przez Walne Zebranie Członków Oddziału w tajnym głosowaniu składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Oddziału Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa
§ 34.

 

 1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszów.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,
  3. dotacje i zapisy,
  4. wpisowe za udział w zjazdach naukowych.

 

§ 35.
 1. Do reprezentowania Towarzystwa upoważnieni są jednoosobowo: prezes, wiceprezes, sekretarz lub skarbnik,
 2. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa Zarządu Głównego oraz skarbnika,
 3. Do reprezentowania Oddziału upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Zarząd Oddziału upoważniony jest na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.
 

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 36.Zmiana Statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów przy obecności , co najmniej połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 37.

 

 1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków Towarzystwa podjętej większością przynajmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej