logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Narodowe Centrum Nauki przeznacza 65 mln zł na stypendia, staże naukowe i małe granty, i otwiera nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA.

Naukowcy mogĄ ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Centrum ogłasza także konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5 – stypendium w wysokości 4,5 tys. miesięcznie dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską

Nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1 – stypendium dla naukowców ze stopniem doktora (uzyskany nie wcześniej niż 3 lata temu)

Nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Budżet edycji 30 mln zł

UWERTURA – konkurs dla naukowców ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN

Nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Budżet: 5 mln zł

MINIATURA - konkurs adresowany do osób ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych. Dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł

Nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.

Budżet konkursu-20 mln zł

Szczegóły informacji: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Polska Kapituła Nagrody ogłosiła zwycięzców 16 listopada podczas uroczystej gali w Warszawie.; Kapitule przewodniczył prof. dr hab. med. Cezary Szczylik z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

 Prix Galien jest przyznawane firmom i jednostkom za badania, najnowsze technologie i innowacyjne produkty. W tym roku Kapituła Nagrody uwzględniła w konkursie cztery kategorie: innowacyjny produkt leczniczy, innowacyjne odkrycie naukowe, innowacyjny wyrób medyczny oraz innowacyjna kampania zdrowotna.

Panią prof. Grażynę Ginalską (członek PTBioch) z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nagrodzono za "innowacyjne odkrycie naukowe". Laureatka opracowała „sztuczną kość” tj. biomateriał implantacyjny nowej generacji dla medycyny regeneracyjnej. 

W kategorii „innowacyjny produkt leczniczy” mogą być przyznane cztery nagrody: za preparat stosowany w lecznictwie otwartym i zamkniętym, za szczepionkę oraz za innowacyjny sierocy produkt leczniczy.

W lecznictwie otwartym za największe osiągnięcie polska kapituła nagrody uznała w tym roku empagliflozynę – jedyny stosowany doustnie nowoczesny lek przeciwcukrzycowy zmniejszający u diabetyków ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 38 proc.

Za najbardziej innowacyjne produkty lecznicze w lecznictwie zamkniętym uznano ibrutynib - innowacyjny lek stosowany w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, chłoniaka z komórek płaszcza i makroglobulinemię Waldenstroema (chorobę powodującą rozrost komórek limfoplazmocytowych wytwarzających immunoglobulinę).

W podkategorii „innowacyjna szczepionka” pierwsze miejsce zajęła 9-walentna szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego o najszerszym zakresie ochrony przed chorobami wywoływanymi przez wirusa HPV. Zarażenie tym patogenem zwiększa u kobiet ryzyko raka szyjki macicy.

Najlepszym innowacyjnym sierocym produktem leczniczym okazał się blinatumomab – pierwsza przełomowa immunoterapia zarejestrowana do stosowania u pacjentów z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną z prekursorowych limfocytów B bez obecności chromosomu Philadelphia.

W trzeciej kategorii „innowacyjny wyrób medyczny” podobnie jak w 2015 r. nie przyznano nagrody.

W czwartej kategorii - „innowacyjna kampania zdrowotna” - za najciekawszą kapituła uznała profilaktyczno-edukacyjną kampanię „Servier dla Serca”, której głównym celem – jak napisano w uzasadnieniu - jest zwiększanie świadomości zdrowotnej społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wynikających z nich zagrożeń, a także badania profilaktyczne i promocja profilaktyki oraz zdrowego stylu życia.

Konkurs Prix Galien odbywa się poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pn, Kanadą oraz Izraelem w kilkunastu krajach Europy, m.in. we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii, Włoszech, Turcji. Co dwa lata zdobywcy Prix Galien z poszczególnych krajów biorą udział w konkursie International Prix Galien, który wyróżnia najważniejsze innowacje w skali globalnej.

W 2014 roku nagrodę międzynarodową (za stworzenie Krajowej Sieci Teleaudiologii) zdobył polski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego.

Nagrodę ufundował w 1970 r. we Francji farmaceuta Roland Mehl, jego intencją było promowanie znaczących i najbardziej przełomowych postępów dokonanych w przemyśle farmaceutycznym i medycznym. Z biegiem lat nagroda zyskała prestiż i uznanie na całym świecie. Uważana jest za największe wyróżnienie w zakresie urządzeń medycznych po Nagrodzie Nobla w dziedzinie medycyny.

Nazwa Prix Galien pochodzi od imienia Klaudiusza Galena, greckiego ojca farmacji i medycyny, utalentowanego eksperymentatora, anatoma i filozofa, którego odkrycia wywarły bardzo duży wpływ na rozwój nauki. (Wg PAP).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje programy stypendialne dla naukowców, i zaprasza od stycznia 2017 r. do uczestnictwa w nowych edycjach konkursowych.

Program FIRST TEAM jest adresowany do naukowców, bez względu na narodowość, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. Celem Programu jest rozwój kadr sektora B+R, wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach rozwoju i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej.

Termin aplikacji; rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017. Wnioski on line, dokumentacja konkursowa n stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

Program HOMING adresowany jest do młodych doktorów przebywających poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych lub zamierzających przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub którzy przyjechali do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Celem Programu HOMING jest rozwój kadr sektora B+R w ramach finansowania przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (niezależnie od ich narodowości), ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Termin aplikacji: rozpoczęcie: 10.01.2017 --- termin składania wniosków: 10.03.2017. Dokumnetacja konkursowa  na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

Program POWROTY jest skierowany do młodego doktora (niezależnie od narodowości) posiadającego stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. Równocześnie, wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. Aplikując można ubiegać się o finansowanie projektów zgodnie z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, przy czym w wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, o ile posiadają one znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu społeczno-gospodarczego. Wnioski można składać od 10 stycznia do 10 marca 2017 r. Dokumentacja konkursowa  na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta /powroty/

Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - TEAM - proponuje wsparcie zespołom badawczym realizującym obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym przełomowe badania naukowe ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

Termin składania aplikacji do 16.01.2017. Terminy kolejnych naborów rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017.  Więcej szczegółowych informacji w witrynie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/ .

Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonychprzez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gopooddarczej, bądź w realizwoaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Termin składania aplikacji – do 16.01.201. Terminy kolejnych naborów rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017. Informacje, dokumnetacja kinkursowa na stronie FNP: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/

 Informacje o programach  stypendialnych proponowanych przez Fundację Nauki Polskiej, których terminy aplikowania są późniejsze są dostępne w witrynie FNP: http://www.fnp.org.pl


 

 

Rok 2016 jest okresem wielkich, doniosłych rocznic: 100-lecia urodzin Francisa H.C. Cricka, Złotego Jubileuszu odkrycia kodu genetycznego oraz Diamentowej Rocznicy centralnego paradygmatu biologii molekularnej.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, mając w pamięci te wielkie i przełomowe wydarzenia w nauce i chcąc je uczcić, zorganizował w dniach 27–28 października 2016 konferencję pod tytułem DNA – JĘZYK ŻYCIA.

Składała się ona z 3 części. Pierwsza, odbywająca się pod hasłem Historia zapisana w DNA, podzielona została na trzy sesje: Homo sapiens w Europie, Początki państwowości polskiej i Archeogenomika w Polsce. Problematyka historyczna oraz badania DNA szczątków ludzkich są z wielkimi sukcesami realizowane w wielu laboratoriach w Europie i na świecie, stanowiąc solidne podstawy do dyskusji o migracji ludzi oraz relacjach historycznych. W Polsce zagadnienia te objęte są grantem SYMFONIA Narodowego Centrum Nauki, realizowanym w Instytucie Chemii Bioorganicznej i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dyskutowano drogi przemieszczania się ludności z Afryki do Europy. Dane genetyczne pozwoliły wskazać na dwa wyjścia z Afryki. Pierwsze, nieudane miało miejsce ok. 150-100 tysięcy lat temu (tya; ang. thousand years ago). Drugie udane nastąpiło ok. 60-50 tya, prowadziło wybrzeżami południowej Azji i zaowocowało między innymi zasiedleniem Australii (ok. 50 tya). Anatomiczne współcześni ludzie od samego początku wstąpienia do Azji mieszali się z archaicznymi formami Homo. Genetyczna domieszka Neandertalczyków jest obecna u osób, datowanych na okres 45-38 tya, będących w jednakowym stopniu przodkami wszystkich wschodnio- i zachodnio-azjatyckich populacji. Mimo iż Homo sapiens docierają do neandertalskiej Europy 45 tya, to dopiero ok. 35 tya działanie dryfu genetycznego pozwoliło wyodrębnić zachodnie- i wschodnie eurazjatyckie populacje paleolityczne [1], (Ireneusz Stolarek, Poznań).

Omówiono problemy ludności Wielkopolski i Kujaw w okresie późnej starożytności (Janusz Piontek, Poznań). Przedstawiono źródła historyczne dotyczące Państwa Piastów (Janusz Dobosz) oraz ich związki z Rzeszą Niemiecką (Eduard Mühle, Münster). Dyskutowane były odkrycia archeologiczne cmentarzy z obszaru Państwa Pierwszych Piastów (Michał Kara) oraz Ostrowa Tumskiego w Poznaniu (Hanna Kóčka-Krenz, Poznań).

Bardzo interesujące doniesienia dotyczyły wykorzystania metod molekularnych do badań paleontologicznych (Wiesław Lorkiewicz, Łódź), a także śledzenie genetycznych uwarunkowań tolerancji laktozy w kontekście gęstości kości (Barbara Mnich-Woźniak, Kraków). W obrębie genu LCT, warunkującego tolerancję laktozy, u sześciu osób stwierdzono genotyp TT, u czterech genotyp CT (tolerująca laktozę), natomiast u siedmiu osób wykryto genotyp CC (nietolerancja laktozy). Zaobserwowano istotną zależność między genetycznym uwarunkowaniem tolerancji laktozy a gęstością kości (występowaniem osteoporozy).

Omawiano wykorzystanie mitogenomiki (dziedziny nauki zajmującej się badaniami genomów mitochondrialnych) w badaniach populacji pradziejowych. Sekwencje genomów mitochondrialnych można określić z kopalnego DNA (ang. ancient DNA, aDNA) dwiema metodami, albo poprzez bezpośrednie sekwencjonowanie bibliotek genomowych z wykorzystaniem systemów wysokoprzepustowych, lub poprzez wstępne wzbogacanie w genomy mitochondrialne, a następnie sekwencjonowanie wysokoprzepustowe. Mitogenomika znajduje zastosowanie w przypadku analiz pokrewieństwa oraz w badaniach populacji pradziejowych np. Scytów z okresu żelaza (Anna Juras, Poznań. Anna Philips (Poznań) dyskutowała zidentyfikowane na podstawie analizy DNA mikroorganizmy towarzyszące szczątkom ludzkim. Badania kopalnego DNA wyizolowanego ze szczątków ludzkich lub zwierzęcych zazwyczaj skupiają się tylko na badaniach endogennego aDNA. Jednak większość pobranego materiału DNA nie pochodzi od badanego organizmu, lecz z mikroorganizmów, które skolonizowanych szczątki pośmiertnie lub były w nich obecne przed śmiercią organizmu. Postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach w dziedzinie sekwencjonowania DNA pozwoliły na kompleksową analizę składu mikrobów obecnych w kopalnych szczątkach ludzkich. Przeanalizowano 161 prób datowanych na 1–1200 AD z siedmiu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Większość zidentyfikowanych drobnoustrojów to wszędobylskie bakterie środowiskowe, które najprawdopodobniej skolonizowały szczątki w niedalekiej przeszłości. Jednakże w dwóch trzecich prób zostały zidentyfikowane również bakterie charakterystyczne dla flory jamy ustnej i przewodu pokarmowego człowieka oraz potencjalne patogeny. Materiał genetyczny bakterii typowych dla flory człowieka wykazał charakterystyczny dla aDNA wzór uszkodzeń, który porównywalny był ze stopniem uszkodzeń endogennego ludzkiego aDNA.

Druga część konferencji, Od biomolekuł do syntetycznych organizmów, obejmowała dwie sesje.

W pierwszej, zatytułowanej DNA – teraźniejszość, Wojciech T. Markiewicz (Poznań) omówił początki, dokonania i perspektywy biologii chemicznej, a w szczególności biologii chemicznej kwasów nukleinowych. Za pierwszego biologa chemicznego można uznać Josepha Priestleya [2], tego samego, który odkrył tlen w roku 1774, a wcześniej kilka nowych gazów, między innymi amoniak i podtlenek azotu (gaz rozweselający).

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić analizy procesów mechanizmów biologicznych bez znajomości budowy przestrzennej biomolekuł (Mariusz Jaskólski, Poznań). Struktura podwójnej helisy DNA, która dała początek biologii strukturalnej, jest ikoną biologii molekularnej. Struktury rybosomu, największego rybozymu czy splicesomu, a także wielu białek i ich kompleksów również z kwasami nukleinowymi stanowią potwierdzenie tzw. „reguły kciuka” zaproponowanej przez Francisa Cricka sugerującą, że najlepszym sposobem na uchwycenie funkcji jest znajomość struktury danej makrocząsteczki..

Diagnostyka pacjentów z podejrzeniem choroby genetycznej pozostaje wyzwaniem dla ekspertów klinicystów. Tomasz Żemojtel (Berlin) pokazał jak integracja bioinformatycznej analizy fenotypów i sekwencjonowania nowej generacji w obrębie jednej procedury diagnostycznej umożliwia skuteczną implementację diagnostyki różnicowej w genetyce medycznej. W szczególności podkreślono użyteczność dla diagnostyki takich narzędzi jak Phenix, Exomiser i Genomiser, które wykorzystują Human Phenotype Ontology.

Inną nową dyscypliną naukową jest biologia syntetyczna. O jej narodzinach, dotychczasowych dokonaniach i perspektywach dyskutował Marek Figlerowicz (Poznań).

W sesji zatytułowanej DNA-perspektywy Adam Krętowski (Białystok) pokazał różne zastosowania technologii DNA w medycynie precyzyjnej, która w przeciwieństwie do medycyny spersonalizowanej ma dużo większe szanse skutecznego zaistnienia.

Chociaż ogólnie znany jest fakt, że mamy wspólny genom, ludzie różnią się od siebie. Zmienność w obrębie ludzkiej populacji dotyczy nie tylko cech związanych z budową ciała (wzrost, kształt czaszki, kolor włosów) czy cech fizjologicznych (wydolność, siła, poziomy hormonów i enzymów), ale również cech osobowościowych, takich jak różnego typu talenty, skłonność do agresji czy skłonności do uzależnień. Za wszystkie ludzkie cechy odpowiadają dwa, wzajemnie na siebie oddziałujące, komponenty: środowisko i geny (tło genetyczne). W genomie człowieka występują różnego typu warianty genetyczne, wspólnie składające się na zmienność genetyczną człowieka. Najpowszechniejszą formą zmienności genetycznej są zamiany pojedynczych nukleotydów (SNP). Innym typem zmienności genetycznej jest zmienność liczby kopii (CNV). W genomie człowieka występują miliony SNP i tysiące CNV. Z wyjątkiem rzadkich chorób genetycznych, tylko nieliczne ludzkie cechy determinowane są według prostego, jednogenowego modelu. Większość cech determinowana jest przez wiele genów, a dodatkowo modyfikowana jest przez różne czynniki środowiskowe. Podobny sposób dziedziczenia występuje również u innych organizmów w tym zwierząt i roślin (Piotr Kozłowski, Poznań, Agnieszka Żmieńko, Poznań).

Michał Jasiński (Poznań) przedstawił referat o precyzyjnej hodowli roślin. Oznacza ona również rozwiązania oparte o badania asocjacyjne genomów oraz identyfikację genów kandydujących, odpowiedzialnych za ważne użytkowo cechy fenotypowe. Przykładem takich genów mogą być np. geny kodujące białka ABC (ang. ATP Binding Casette transporters), odpowiedzialne za adaptację roślin do zmiennych warunków środowiskowych. W swoim wystąpieniu Michał Jasiński szczególną uwagę poświęcił roli, jaką pełną białka ABC w odpowiedzi roślin na stres abiotyczny reprezentowany przez niedobór wody oraz infekcje patogenów grzybowych. Na wybranych przykładach zilustrowano, jak znajomość zależności między sekwencją genu a określoną cechą fenotypową może przyczynić się do tworzenia nowych rozwiązań w dziedzinach związanych z produkcją żywności.

Ostania częścią konferencji była sesja jubileuszowa pt. Kod genetyczny i centralny dogmat biologii molekularnej. Miała ona otwarty, popularnonaukowy charakter i odbyła się w Auli NOVEJ Akademii Muzycznej im. I. Paderewskiego w Poznaniu.

Podczas tej sesji przypomniano fakty (książka What is Life? A. Schroedingera, centralny dogmat biologii molekularnej) i odkrycia (model helikalnej struktury DNA czy synteza polifenyloalaniny na matrycy poliU w ekstrakcie komórkowym), które doprowadziły do poznania zasad kodowania genetycznego (w 1961 r.) oraz pełnej tabeli kodu genetycznego (w 1966 r.). Jak wielkie i przełomowe było to odkrycie, najlepiej świadczy rozwój inżynierii genetycznej i biotechnologii (Jan Barciszewski, Poznań). Przy okazji przypomniano, że przy rozszyfrowywaniu mechanizmów kodowania znaczący wkład miał Michael Sela (Mieczysław Salomonowicz). Ten urodzony w 1924 roku w Tomaszowie Mazowieckim krewny Juliana Tuwima i dobrze wykształcony chemik podpowiedział M. Nirenbergowi w jaki sposób można rozpuścić polifenyloalaninę powstałą w wyniku translacji polyU. Ze swoich prac wiedział on, że praktycznie jedynym rozpuszczalnikiem tego polipeptydu jest 30% roztwór bromowodoru w lodowatym kwasie octowym [3]. Takiej unikalnej wiedzy nikt poza Selą wówczas nie posiadał i można przypuszczać, że bez dyskusji Nirenberga z Selą odkrycie kodu genetycznego nastąpiłoby znacznie później [3]. Warto wiedzieć, że Michael Sela był również Prezesem Instytutu Naukowego Weizmana w Rehovot (Izrael) i jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

W celu popularyzacji najnowszych zdobyczy nauk biologicznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN przekazał dla szkół ponadpodstawowych Województwa Wielkopolskiego aktualną wersję tabeli kodu genetycznego [4], aby była źródłem inspiracji dla młodzieży, szczególnie w szkolnych gabinetach biologiczno-chemicznych. Maciej Błaszak (Poznań) szeroko omówił osiągnięcia Francisa Cricka w obszarze biologii molekularnej a także dokonania w neurologii. W ostatnim wystąpieniu naukowym Marek Figlerowicz (Poznań) przedstawił Genomiczną Mapę Polski, nowy projekt badawczy mający na celu poznanie ok. 6 tysięcy genomów mieszkańców Polski.

Relację przygotowali Profesorowie:

Jan Barciszewski, Maciej Stobiecki, Michał Sobkowski i Marek Figlerowicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

 

Piśmiennictwo cytowane w artykule:

[1] Ireneusz Stolarek, Maciej Figlerowicz: Homo Sapiens w Europie - histiria zapisana w DNA. NAUKA, 3,2-25,2016.
[2] Kim L. Morrison,  Gregory A. Weiss, The origins of chemical biology. Nat. Chem. Biol. 2, 3–6, 2006.

[3}] Marshall Nirenberg, Historical review: deciphering the genetic code - a personal account, Trends Biochem Sci. 29, 46-54, 2004.

[4] Maciej Szymański, Jan Barciszewski. The genetic code. Acta Biochimica Polonica, 54,51-54,2007

 

[1] Ireneusz Stolarek i Maciej Figlerowicz, Homo Sapiens w Europie- historia zapisana w DNA, NAUKA 3, 7-25, 2016.

[2] Kim L. Morrison,  Gregory A. Weiss, The origins of chemical biology. Nat. Chem. Biol. 2, 3–6, 2006.

[3] Marshall Nirenberg, Historical review: deciphering the genetic code – a personal account, Trends Biochem. Sci. 29, 46-54, 2004.

[4] Maciej Szymański i Jan Barciszewski, The genetic code. Acta Biochimica Polonica 54, 51-54, 2007.

 

Poniższa ulotka do pobarania

Kod genetyczny

 

Z przyjemnością donosimy, że 21 listopada 2016 r. na Wydziale Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o godz. 15:00 odbyło się
nadzwyczajne zebranie członków i licznych sympatyków Oddziału
Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, w tym pracowników,
doktorantów i studentów Wydziału. W odpowiedzi na inicjatywę seminaryjną
„_Nowe Horyzonty Przyrodnicze_" podjętą przez Zarząd Główny, w trakcie
wymienionego zebrania został wygłoszony wykład przez prof. dr hab. Martę
Miączyńską, kierownika Pracowni Biologii Komórki w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Tematyka
wystąpienia dotyczyła endosomów jako platform sygnałowych w aktywacji
szlaków prozapalnych w komórce. Poniżej przedstawiamy fotorelację z
wydarzenia. Autorem wszystkich zdjęć jest dr Andonis Karachitos.

Opracował: dr hab. Michał Rurek (Wydz. Biologii UAM)

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski (UŁ)

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł prof. dr hab. Tadeusz Krajewski, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego związany z Uczelnią w latach 1954-2001, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 lipca 2024 r. o godzinie 12:15...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

KONGRES FEBS W MEDIOLANIE: KONKURS ZDJĘĆ MIKROSKOPOWYCH

Z okazji 60-lecia Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS) na Kongresie w Mediolanie odbył się konkurs na najbardziej interesujące zdjęcia mikroskopowe. Zdjęcia wyłonione w trybie konkursowym były eksponowane na wystawie podczas Kongresu FEBS 2024 w Mediolanie. Konkurs “The beauty...

więcej więcej