logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza Polaków i obcokrajowców z Londynu (i okolic) na spotkanie informacyjne w King's College London w dn. 4. listopada b.r.

Podczas spotkania, prowadzonego w jęz. angielskim będzie można zapoznać się z ofertą grantów dla młodych i doświadczonych badaczy, niezależnie od narodowości.

Swoje portfolio prezentować będą: FNP, NCN oraz NCBR.

FNP zaprasza zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i rejestracja:

http://www.fnp.org.pl/en/polish-info-day-at-the-kings-college-london/

W dniu 23 października b.r podczas uroczystej Gali w siedzibie redakcji tygodnika przyznano, już po raz szesnasty, Nagrody Naukowe „Polityki”. Z kilkuset aplikujących do Nagrody Kapituła Konkursu przed miesiącem wybrała 15 finalistów, a spośród nich jury drugiego etapu, w którym zasiadają między innymi ludzie kultury, dziennikarze, przedsiębiorcy czy społecznicy wyłoniło 5 Laureatów. Finaliści otrzymują nagrody w wysokości 10 tysięcy zł, a Laureaci – 30 tysięcy zł.

Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu.

Jury Konkursu przyznało nagrody w kategoriach: nauki społeczne – dr Adamowi Gendźwiłowi z Uniwersytetu Warszawskiego; nauki o życiu – dr n. med. Marcinowi Krawczykowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; nauki ścisłe – dr Maciejowi Dołędze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie urlopowany na Uniwersytecie Wrocławskim; nauki techniczne – dr inż. Urszuli Stachewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Grono wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych Polityki liczy już 272 osoby.

Jednym z 15 finalistów Konkursu został członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego dr Aleksander Czogalla, adiunkt w Zakładzie Cytobiochemii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Czogalla bada naturę zjawisk zachodzących na powierzchniach błon lipidowych na poziomie pojedynczych cząsteczek, wykorzystując między innymi metodę „DNA origami”. Nowatorsko poszukuje przyczyn procesów prowadzących do powstania nowotworów na poziomie błon biologicznych. Poznanie tych procesów będzie służyć w przyszłości projektowaniu skutecznych terapii. W działalności naukowej wykorzystuje kompetencje nabyte w pracy w przemyśle i w ośrodku badawczo-rozwojowym.

Nagrody Naukowe „Polityki” mają naukowcom posiadającym już za sobą pewne dokonania, i pragnącym zająć stałe miejsce w interesujących ich dziedzinach nauki, pomóc tak finansowo jak i psychicznie.

Prezentacja sylwetki finalistów i laureatów oraz relacja z Gali pod adresem: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe

Pani prof. dr hab. Ewa Stachowska,  kierująca Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zaprasza do bezpłatnego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej pt. Neurobiota- jak jelita zmieniają funkcjonowanie mózgu. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.

Obrady toczyć się będą w dniu 19 listopada b.r. od godz. 9:30 w Auli im. Prof. Skoczowskiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. 26. Kwietnia 10.

O autyzmie, depresji i innych zaburzeniach funkcjonowania mózgu spowodowanych przez dysbiozę będą mówić wspaniali wykładowcy i doświadczeni praktycy. Konferencję uzupełni część warsztatowa.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa i programu Konferencji pod linkiem:

https://www.pum.edu.pl/konferencje/szczegoly-konferencji/miedzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-pt.-neurobiota-jak-jelita-zmieniaja-funkcjonowanie-mozgu.-wyzwania-diagnostyczne-i-terapeutyczne

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza Polaków i obcokrajowców na spotkanie informacyjne w Glasgow dotyczące możliwości prowadzenia badań w Polsce.

Poza FNP, swoją ofertę grantów dla młodych i doświadczonych badaczy oraz komercjalizatorów prezentować będą również NCN oraz NCBR.

Spotkanie, prowadzone w jęz. Angielskim, odbędzie się 3. listopada br. na University of Glasgow.

Organizatorzy zapraszają zainteresowanych do rejestracji pod linkiem: http://www.fnp.org.pl/en/polish-info-days-meetings-in-glasgow-and-london-uk/

Ilość miejsc jest ograniczona. 

 

 

http://www.fnp.org.pl/en/polish-info-day-at-the-kings-college-london/

Profesor Honorowy Uniwersytetu Śląskiego, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Prof. zw. dr. hab. Jerzy Chmielowski odszedł w dniu 28 maja br., w wieku 91 lat. Środowisko naukowe, zwłaszcza biochemiczne poniosło niepowetowaną stratę; zabrakło kreatywnego, pełnego inwencji, oryginalnego, etycznego badacza w zakresie biochemii drobnoustrojów i biotechnologii środowiska.

Prof. Jerzy Chmielowski urodził się w Bóbrce koło Lwowa. Studia chemiczne rozpoczął w Politechnice Lwowskiej w roku 1944. W czasie okupacji, w latach 1942-1944 pracował jako asystent techniczny w bakteriologicznym Instytucie Badawczym Prof. Rudolfa Weigla we Lwowie. Wiele lat później, wspólne z profesorami ukraińskimi działał na rzecz upamiętnienia prac Prof. Rudolfa Weigla, twórcy szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Przerwane studia chemiczne kontynuował w Politechnice Śląskiej, gdzie podjął działalność naukową, osiągając stopień doktora i doktora habilitowanego. W latach 1948-49 odbył studia uzupełniające z zakresu analizy polarograficznej w Laboratotorium Polarograficznym Zakładu Chemii Fizycznej kierowanym przez prof. Jaroslava Heyrovsky'ego w Uniwersytecie Karola w Pradze. W roku 1969 został powołany na organizatora Zakładu (później przekształcony w Katedrę) w tworzonym od podstaw Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Kierował Zakładem Biochemii UŚ przez 25 lat. Tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego uzyskał w latach 1975 i 1988.

Prof. Jerzy Chmielowski był doskonałym, sprawnym organizatorem; pełnił w Uczelni odpowiedzialne funkcje kierownicze. W latach 1971–1973 był dyrektorem Instytutu Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, dwa lata później kierował Instytutem Biochemii i Mikrobiologii, przez kolejne trzy lata (1975–1978) był dyrektorem Instytutu Biologii Molekularnej, a w okresie 1979–1981 kierował Instytutem Ekologii Rejonów Wielkoprzemysłowych. 

Działalność naukowa Prof. Chmielowskiego dotyczyła biochemicznych podstaw biologii i biotechnologii środowiska. Problematyka ta stanowiła podłoże programu naukowego jednostki, którą kierował. Badania prowadzone przez Profesora i Jego zespół dotyczyły głównie biochemii drobnoustrojów, i umożliwiły określenie procesu rozkładu fenoli, cyjanków oraz innych ksenobiotyków stwarzając podstawę do zaprojektowania i eksploatacji biologicznych oczyszczalni w Zakładach Koksowniczych w Zdzieszowicach, Zakładach Chemicznych w Oświęcimie oraz w kilku hutach surowcowych. Zainteresowania Profesora w późniejszym okresie przekształciły się w badania wyjaśniające mechanizmy akumulacji metali ciężkich, w tym nuklidów oraz metaloidów (selen, german) w drobnoustrojach. Dały one podstawę do opracowania, zaakceptowanego w literaturze, modelu niespecyficznego transportu metali do komórek bakteryjnych. Badania dotyczące powszechności modelu w świecie mikroorganizmów były kontynuowane przez prof. Chmielowskiego podczas stażu, jako profesora wizytującego na uniwersytecie w Berkeley, w pracowni prof. Nielands’a. Od roku 1979 pozostawał w stałym kontakcie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu w Stirling.

Rezultaty ponad 50-letniej aktywnej pracy naukowej Profesora zawierają się w paru setkach prac doświadczalnych, artykułach publikowanych w czasopismach o zasięgu światowym, raportach dla przemysłu. Prace te uwidaczniają szerokie zainteresowania Profesora w podejmowaniu problemów o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie łączył funkcje badacza i nauczyciela – wychowawcy. Jako pedagog młodzieży wypromował wiele dziesiątków magistrów, doktorów, kilku doktorów habilitowanych; szereg z nich jest obecnie dojrzałymi naukowcami z tytułem profesora; dla nich pozostanie wzorem i Mistrzem.

Prof. Chmielowski należał do krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Jego działalność w Polskim Towarzystwie Biochemicznym sięga okresu wyodrębniania się biochemików z Polskiego Towarzystwa fizjologicznego. Należał do członków założycieli Śląskiego Oddziału PTBioch, którym kierował dwukrotnie. Działał bardzo aktywnie w Zarządzie Głównym PTBioch. Współorganizował krajowy IX i XXXII zjazd członków Towarzystwa, w bardzo trudnym dla kraju ekonomicznym czasie sam organizował XXII zjazd w Katowicach. Zawsze podczas naukowych zjazdów na Śląsku w programie obrad były wpisane sympozja przygotowane przez Profesora i z Jego aktywnym udziałem: Problemy biochemiczne biologii i medycyny środowiskowej oraz Biotechnologia. Za zasługi dla polskiej biochemii i dla Polskiego Towarzystwa Biochemicznego prof. Jerzemu Chmielowskiemu w roku 1998 została nadana godność Członka Honorowego PTBioch. Jest to wyraz najwyższego uznania naszego stowarzyszenia dla pracy twórczej i organizacyjnej członka PTBioch.

Odszedł wybitny uczony, specjalista w zakresie biochemii drobnoustrojów i biotechnologii środowiska, autor licznych dzieł naukowych, uhonorowany za działalność i dokonania naukowo-dydaktyczne odznaczeniami państwowymi i nagrodami. Jako kombatant II Armii Ludowego Wojska Polskiego otrzymał Medal za "Udział w walkach o Berlin" (1973), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (1975) oraz Odznakę Grunwaldzką (1975).

Nie ma Go już z nami, ale był z tą swoją mądrością, przenikliwym umysłem, porywający inicjatywami! I ta wartość dla wielu z nas jest wartością najwyższą. Pozostaje w naszej pamięci Człowiek mądry, o wielkim i szlachetnym sercu, znakomity Przyjaciel.

Słowa najwyższego współczucia Zarząd Główny i społeczność biochemiczna skupiona w Polskim Towarzystwie Biochemicznym kierują do Najbliższych Nieobecnego, do Władz Uniwersytetu Śląskiego, do Jego Współpracowników i Uczniów.

Cześć Jego pamięci!

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej