logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Zachęcamy do zapoznania się z notatką z wykladu  prof. dr hab. Jarosława Marszałka, kierownika Pracowni Biochemii Ewolucyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (UMG), ktory odbył się w ramach inicjatywy seminaryjnej „Nowe Horyzonty Przyrodnicze” Zarządu Głównego Towarzystwa.

 WYKŁAD KOLEJNEGO REFERENTA PROGRAMU „NOWE HORYZONTY PRZYRODNICZE” W ODDZIALE POZNAŃSKIM
Z przyjemnością informujemy, że 9 grudnia na nadzwyczajnym zebraniu członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach inicjatywy seminaryjnej „Nowe Horyzonty Przyrodnicze” Zarządu Głównego Towarzystwa został wygłoszony wykład przez prof. dr hab. Jarosława Marszałka, kierownika Pracowni Biochemii Ewolucyjnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (UMG). Tematyka wystąpienia dotyczyła zastosowania biochemii ewolucyjnej w charakterystyce białek (szczególnie z rodziny Hsp70) uczestniczących w biogenezie centrów żelazo-siarkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae, a także innych spokrewnionych gatunków workowców. Doskonale przygotowany wykład, bogato ilustrowany jasnymi, poglądowymi schematami nawiązywał znakomicie do idei sformułowanej przez Theodosiusa Dobzhansky'ego. Dotyczyła ona konieczności interpretacji i porządkowania zjawisk biologicznych w świetle ewolucji. Bez teorii ewolucji, o nadrzędnej roli wyjaśniającej (eksplikatywnej) w świecie nauki, wszelkie odkrycia biologiczne, w tym zwłaszcza osiągnięcia biologii molekularnej tracą swój sens i znaczenie, a zależności biochemiczne i molekularne stają się enigmatyczne. Połączenie ewolucji z biochemią jest zatem bardzo owocne. Prof. Marszałek odwołał się przy tym do analogii z zakresu nauk historycznych- jeśli zamierzamy dogłębnie poznać historię Europy, nie sposób nie odwoływać się przykładowo do historii rodzin królewskich, ich współzależności i wpływów na politykę i dyplomację.
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Oddziału, prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, która przedstawiła słuchaczom sylwetkę naukową i osiągnięcia prof. Jarosława Marszałka. Prelegent ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim, stopień doktora otrzymał na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Współpracował z prof. Maciejem Żyliczem. Odbył staż w Michigan State University (w zespole prof. Kaguni). W tym okresie interesował się rolą białek opiekuńczych w replikacji DNA. Z kolei, w latach 90-tych, Prelegent nawiązał współpracę z prof. Walterem Neupertem, który dokonał przełomowych odkryć w scharakteryzowanie aparatu importu pre-białek do mitochondriów. Następnie został zatrudniony na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UMG/UG. Obecnie współpracuje m.in. z grupą badawczą prof. Elisabeth Craig z Uniwersytetu w Wisconsin.
Na początku swojego wykładu, prof. Marszałek opisał "cykl życiowy" białek w komórkach eukariotycznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na biogenezę organelli i przedstawił głównych "bohaterów" wystąpienia- rodzinę białek opiekuńczych Hsp70, ich funkcjonowanie, oraz inne białka oddziałujące z Hsp70, w tym białka J oraz ich aktywności biochemiczne. Zwięźle przedstawił rolę różnorodnych centrów Fe-S w biologii mitochondriów, ich występowanie i strukturę. Biogeneza centrów żelazo-siarkowych jest bardzo złożonym procesem. Od połowy lat 90-tych poznano ponad 30 białek uczestniczących w tym procesie, który składa się z 2 zasadniczych etapów: właściwej syntezy centrów Fe-S oraz ich przeniesienia na docelowe białka. Następnie prof. Marszałek bardzo szczegółowo opisał modularną budowę aparatu białkowego oraz genów kodujących jego składniki, które są odpowiedzialne za wyżej wymienione aktywności. Najważniejszą częścią wykładu Prelegenta było zwrócenie uwagi słuchaczy na występowanie homologicznych białek będących składnikami aparatu biogenezy centrów Fe-S w mitochondriach różnych organizmów, który wydaje się być stosunkowo plastyczny w niektórych liniach ewolucyjnych. Przedyskutował również odpowiednie zależności ewolucyjne, łączące ten proces w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych. Po zakończeniu wystąpienia, wywiązała się żywiołowa dyskusja, dotycząca problematyki przedstawionej w wystąpieniu Prelegenta.

Opracował: dr Michał Rurek

Zdjęcie: dr Andonis Karachitos

Marszalek

Profesor Mieczysław Chorąży - lekarz, biochemik, biolog molekularny  w Instytucie Onkologii w Gliwicach kontynuuje realizację zainicjowanych przez siebie spotkań z nauką w Gliwicach w ramach Wszechnicy PAU. Aktualnie zaprasza na comiesięczny wykład do Muzeum w Gliwicach; tym razem gościem będzie prof. Jerzy Vetulani z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, który proponuje wykład pod tytułem  Śmierć i zjawiska jej towarzyszące. Spotkanie  odbędzie się  17 grudnia b.r. (czwartek), o godz. 16.00 w Muzeum,  willa Caro, ul. Dolne Wały 8a. Wstęp  wolny.

Śmierć jest ostatnim, nieodwracalnym aktem naszego życia. Wiele fenomenów towarzyszących odejściu z tego świata związanych jest z wygasaniem funkcji naszego mózgu.

Wykład Profesora wyjaśni jak te zjawiska widzi uczony, posiadający wielką wiedzę o biologii i funkcjach mózgu.

Profesor Janusz M. Bujnicki w gronie naukowych doradców Komisji Europejskiej.

Profesor Janusz M. Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie został wybrany do grona naukowych doradców Komisji Europejskiej – High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM (Scientific Advice Mechanism).

W maju br., po spotkaniu przewodniczącego Komisji Europejskiej J.C. Junckera i komisarza C. Moedasa z laureatami nagrody Nobla, komisarz ogłosił zamiar uruchomienia mechanizmu doradztwa naukowego Komisji Europejskiej SAM. W zamierzeniu, najważniejszym elementem nowego instrumentu, miało być grono siedmiu doradców. Ich prace wspierane mają być ekspertyzami sześciu europejskich organizacji naukowych, których konsorcjum wygrało konkurs w ramach programu H2020.

10 listopada b.r. Carlos Moedas - komisarz do spraw badań, nauki i innowacji - ogłosił skład grupy doradców HLG, obok prof. J. M. Bujnickiego w tym gronie znaleźli się: prof. Pearl Dykstra - Erasmus University w Rotterdamie, prof. Elvira Fortunato – NOVA University w Lizbonie, Rolf-Dieter Heuer - dyrektor generalny CERN, Julia Slingo - Chief Scientist, Met Office w Exeter, Cédric Villani dyrektor Henri Poincaré Institute w Paryżu, Henrik C. Wegener - wiceprezes zarządu, akademicki dyrektor generalny i rektor, Technical University of Denmark.

Trudno nie zgodzić się ze słowami prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk, iż obecność Polaka w gronie doradców KE jest sukcesem prof. Bujnickiego i Akademii Młodych Uczonych PAN, która wysunęła jego kandydaturę. Wybór młodego naukwca jest też wyraźnym sygnałem, że Polska jest poważnym uczestnikiem życia naukowego Europy, bogatym w młode talenty. Prof. Janusz Bujnicki jest w gronie doradców najmłodszą osobą.

Janusz M. Bujnicki jest profesorem nauk biologicznych i szefem grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Biologii UW. Stopnie-magistra uzyskał w 1998, doktora w 2001, doktora habilitowanego w 2005, a tytuł profesura w 2009 roku. W badania łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego Osiągnięciami Profesora jest opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie nowych enzymów biorących udział w metabolizmie RNA oraz projektowanie i tworzenie białek o nowych właściwościach.

Prof. Janusz Bujnicki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego; 8 października b.r. podczas Gali Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odebrał nagrodę im. prof. Jakuba Karola Parnasa przyznawaną w Konkursie PTBioch. za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie w pracowni na terenie Polski.

3-cia międzynarodowa konferencja "Spondyloartropatie"

1-sze Szczecińsko-Praskie Dni Reumatologii

9-10 października 2015, Szczecin

Miejsce Konferencji: Rektorat PUM, Rybacka 1, sala 109

Organizatorzy:

Klinika Reumatologii I Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie

Rheumatology Clinic of I.st Medical Faculty Charles University and Institute of Rheumatology, Prague

                 Udział w konferencji jest bezpłatny

W programie: *SPONDYLOARTROPATIE * ZAPALENIA NACZYŃ

3-cia międzynarodowa konferencja "Spondyloartropatie"

1-sze Szczecińsko-Praskie Dni Reumatologii

9-10 października 2015, Szczecin

Miejsce Konferencji: Rektorat PUM, Rybacka 1, sala 109

Organizatorzy:

Klinika Reumatologii I Chorób Wewnętrznych PUM w Szczecinie

Rheumatology Clinic of I.st Medical Faculty Charles University and Institute of Rheumatology, Prague

       Udział w konferencji jest bezpłatny

W programie: *SPONDYLOARTROPATIE * ZAPALENIA NACZYŃ * MIOPATIE ZAPALNE * TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY * REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW.

https://www.pum.edu.pl/konferencje/szczegoly-konferencji/klinika-reumatologii-i-chorob-wewnetrznych-pum-zaprasza-na-miedzynarodowa-konferencje-9-10-pazdziernika-2015

Wykład „Czy geny są niebezpieczne?” poprowadzi prof. Magdalena Fikus w dniu 29 października o godz. 18.00 w sali 0.03 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5.

W latach 70. rozpoczęły się badania nad fragmentami DNA i wyodrębnianiem genów. Naukowcy wycinali pewne fragmenty DNA, w których przewidywano, że mogą występować geny funkcjonalnie istotne, i te geny wprowadzano do organizmów innych gatunków. Jednak przy niewielkiej wiedzy na temat budowy chemicznej DNA wyodrębnianie genów robiono trochę „na ślepo”. Naukowcy jako pierwsi zwrócili uwagę, że manipulacje genetyczne mogą być niebezpieczne.

O niebezpieczeństwach, jakie mogą kryć w sobie geny, opowie podczas najbliższego wykładu z cyklu „Zapytaj fizyka” prof. Magdalena Fikus, która pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN i specjalizuje się we własnościach kwasów nukleinowych, biofizyce komórki oraz inżynierii genetycznej.

Prof. Magdalena Fikus jest członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i była współinicjatorką powołania wydarzenia popularyzującego badania naukowe, p.n. Festiwal Nauki. (informacja wg witryny UW).

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej