logo PTBIOCH

logo FEBS

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

Rada Miejska Wrocławia, na jednym z ostatnich posiedzeń w roku 2014 nadała nowemu rondu imię Profesora Tadeusza Baranowskiego. Rondo znajduje się na obrzeżu miasta w miejscu, które się dynamicznie rozwija. Niedaleko jest zespół klinik przy ul. Borowskiej.

Więcej informacji w zakładce Wydarzenia w Oddziałach

Rada Miejska Wrocławia, na jednym z ostatnich posiedzeń w roku 2014 nadała nowemu rondu imię Profesora Tadeusza Baranowskiego. Rondo znajduje się na obrzeżu miasta w miejscu, które się dynamicznie rozwija. Niedaleko jest zespół klinik przy ul. Borowskiej.

Profesor Tadeusz Baranowski, jako pionier Wrocławia, współtworzył i organizował Wydział Lekarski w 1945 r. Był wychowankiem Jakuba Karola Parnasa; jako pierwszy przeprowadził krystalizację białka, odkrył dehydrogenazę fosfoglicerynową (zwaną enzymem Baranowskiego); stworzył wrocławską szkołę enzymologiczną. Zdaniem Rady Miejskiej praca u podstaw na rzecz środowiska naukowego Wrocławia oraz dokonania naukowe, szeroko sięgające poza granice Polski, zasługują na upamiętnienie Profesora Baranowskiego. (przyg. prof. Janina Kwiatkowska – Korczak)

rondo

Fundacja Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. O stypendium mogą ubiegać się niemieccy uczeni planujący pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Stypendium mogą otrzymać aktywni naukowo, wybitni niemieccy uczeni posiadający stanowisko profesora, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy.

Dofinansowanie oferowane przez FNP wynosi 4 000 € miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy.

Aby zgłosić kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek dostępny na stronie FNP, http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2017 r.


12. edycja konkursu Popularyzator Nauki - nowej formule - rozpocznie się w połowie sierpnia b.r. i trwać będzie do połowy października. W konkursie kandydaci do tytułu Popularyzatorów roku 2016 będą rywalizować o nagrody w pięciu kategoriach: Naukowcy, Animatorzy, Zespoły, Instytucje oraz Media. W konkursie nagradza się osoby, zespoły lub/i instytucje, które potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi ludzi niezwiązanych z nauką, pomagają zrozumieć nowości naukowe, znaleźć się blisko nieznanych spraw, niejednokrotnie dostępnych jedynie wąskiemu gronu specjalistów. .

W tegorocznej edycji konkursu kapituła spośród wszystkich zgłoszeń wybierze jednego laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która wyjątkowo twórczo i skuteczne promuje naukę.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą już od połowy sierpnia do połowy października br..

W kategorii Naukowiec rywalizują osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi uprawiających popularyzację naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną.

W kategorii Animator kandydatami do tytułu mogą się zgłaszać osoby nie mające stopnia doktora, tj. studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni czy osoby niezwiązane z instytucjami naukowymi.

W bieżącej edycji konkursu pojawiła się kategoria Zespół. Jest to szansa dla fascynatów nauki, znajomych wspólnie popularyzujących naukę. Nie muszą być z jednej instytucji naukowej.

W kategorii Instytucja kandydatami do nagrody mogą być instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne przedsiębiorstwa.

O nagrodę w kategorii Media mogą aspirować dziennikarze, media, redakcje, też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe, np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Kandydata do nagrody nominować może każdy, za zgodą zgłaszanego, ale w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem przedstawicieli.

Zgłoszone kandydatury oceni kapituła, w której znajdą się popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Pozaregulaminowe Wyróżnienie Redakcji PAP - Nauka w Polsce im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną zostanie przyznane przez redakcję; nie przewiduje się zgłaszania kandydatów.

Zwycięzcy otrzymają tytuł Popularyzatora Nauki oraz statuetkę.

Formularze zgłaszania kandydatów zostaną udostępnione w sierpniu b.r. w witrynie http://naukawpolsce.pap.pl/popularyzator-nauki-2016/

Statuetkę dla laureatów konkursu zaprojektował Michał Kempiński, projektant i architekt. Jest ona wykonana z krzemienia pasiastego oraz pirytu pozyskanego z polskich złóż, z materiałów, które zapewniają powstanie ognia. Tworzywa statuetki nawiązują do pasji rozpalania ludzkiej myśli, wyobraźni, symbolizują ogień działania w objaśnianiu świata.

statuetka

­­Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - TEAM - proponuje wsparcie zespołom badawczym realizującym przełomowe badania naukowe ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. W założeniu FNP program TEAM umożliwia wybitnym polskim naukowcom prowadzenie na światowym poziomie projektów inspirowanych problemami o przełomowym znaczeniu naukowym i gospodarczym, a realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym; mogą to być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program Team jest szansą na kreowanie naukowego partnerstwa i wymianę naukowych doświadczeń z najlepszymi na świecie ośrodkami badawczymi oraz na rozwój talentów i potencjału młodych polskich naukowców. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Wnioskodawcą w konkursie może być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora.

Kolejne konkursy planowane są do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Najbliższy konkurs ruszy 15 listopada br. Informacje, formularze wniosków na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/

W pierwszej edycji nowej formuły programu TEAM FNP zostało wyłonionych dziewięciu laureatów. Do rozstrzygniętego pierwszego konkursu TEAM zgłoszono 68 projektów, z których dziewięć otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 29 mln zł. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej procedury merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Jednym z laureatów jest prof. Leszek Kaczmarek (członek PTBioch) z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Celem finansowanego projektu jest zidentyfikowanie w ciele migdałowatym specyficznych zestawów komórek nerwowych gromadzących pamięć zdarzeń przyjemnych (pamięć apetytywna) i sterujących zachowaniami mającymi na celu podążanie za bodźcami przyjemnymi. Naukowcy oczekują, że wyniki ich badań dostarczą silnych argumentów na rzecz opracowania nowych terapii bardzo dolegliwych i złożonych ludzkich zaburzeń zachowania, takich jak tych prowadzących do otyłości, jadłowstrętu (anoreksji), czy też uzależnień. W projekcie wykorzystana będzie nowatorska metoda obrazowania czynności pojedynczych komórek nerwowych w mózgu, stworzona przez partnera projektu – dra Rui Costę z Champalimaud Center for the Unknown  w Lizbonie.

Grant w programie TEAM otrzymał także prof. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii UW. Celem jego projektu jest opracowanie nowatorskiej metody pozwalającej na znaczącą redukcję kosztów badania genetycznego, co w konsekwencji umożliwi prowadzenie przesiewowych badań populacyjnych w kierunku licznych chorób, w tym nowotworów dziedzicznych. Innym nagrodzonym jest prof. Konrad Banaszek z Wydziału Fizyki UW. Otrzymał on środki na projekt dotyczący zastosowania technik kwantowych do opracowania nowych metod modulacji i detekcji sygnałów optycznych na potrzeby łączności. W gronie laureatów znaleźli się również: dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dr hab. Stefan Dziembowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, dr Marek Potemski z Centre National de la Recherche Scientifique, prof. dr hab. Cezary Watała z Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr hab. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii UJ.

Podkategorie

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

WYDARZENIE W O/LUBELSKIM on-line 7 czerwca 2024

VIII Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 7 czerwca 2024 r., online Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS. Konferencja Naukowa MICROBS to ciesząca się uznaniem inicjatywa skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów...

więcej więcej

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

SEKCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PTBIOCH

Sekcje Młodych Naukowców powoływane są przez studentów, doktorantów i młodych naukowców z wielu towarzystw biochemicznych Europy zrzeszonych w Federation of European Biochemical Societies (FEBS). W ostatnim czasie Zarząd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, na wniosek Komitetu Założycielskiego...

więcej więcej